Marcadores

donderdag 29 mei 2014

28.05.2014

De uitweg uit deze vermoeiende en herhalende cyclus is het loslaten van al je verdedigingen

Saul via John Smallman 28 mei 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

De alles-inclusieve en geïntegreerde eenheid van God en alles wat Hij schept, wordt onmogelijk voor de mensheid om zich onbewust van te blijven. Moderne fysica heeft het overduidelijk gemaakt dat alles met al het andere samenhangt! Er is geen afscheiding; afscheiding is een illusie waarin jullie hebben geloofd en die jullie veel pijn heeft gebracht, maar het is onwerkelijk. Omdat jullie erin geloofden waren jullie bang en voelden de behoefte om jezelf te beschermen tegen anderen door het bouwen van verdedigingen – sarcasme, gevatheid, humor, afwijzing, oordeel en aanval. Bescherming, verdediging en aanval zijn allemaal reacties op je angst, de staat die je schijnbare afscheiding je aanmoedigt om in te geloven, maar om je met hen te verbinden betekent jezelf pijn aandoen!
Alles wat je denkt, zegt of doet heeft invloed op de gehele schepping, hoewel dit niet duidelijk is voor jullie, terwijl jullie in jullie staat van zeer beperkt bewustzijn blijven. Echter, de Realiteit, de Hemel, Eenheid met jullie Bron, kan nimmer worden beschadigd of zelfs beledigd omdat Het de hoogste soevereine staat is van oneindige liefde, volledig in en van Zichzelf, iedereen bevattende en omhelzende, en niets tegenoverstaand want er is niets buiten Dat.
Alle liefdeloze – d.w.z. krankzinnige – activiteiten waarmee je je bezig houdt binnen de illusie, hebben ernstige en pijnlijke gevolgen die verstrekkend kunnen zijn, maar ze zijn illusoir net zoals de omgeving waarin ze plaatsvinden. Derhalve als je ervoor kiest jezelf te verdedigen of een ander aan te vallen, weerklinken de effecten van die gedachten, woorden of daden alom en pijnlijk in je omgeving, waardoor het gevoel van angst en onzekerheid toeneemt dat je om te beginnen tot actie aanzet.
De uitweg uit deze vermoeiende en herhalende cyclus is het loslaten van al je verdedigingen, en je in iedere situatie te verbinden met de liefde, je ware en eeuwige natuur. Niets anders werkt, dat is waarom de wereldvrede nog moet worden gevestigd. Echter, omdat meer en meer van jullie zich openen voor de Liefde die veilig, eeuwig en onuitwisbaar in ieder van jullie gevestigd is, en omdat jullie ervoor kiezen liefdevol te reageren in plaats van verdedigend, ongeacht de situatie waarmee je te maken hebt, beweegt de wereld zich onverbiddelijk richting duurzame vrede. Diep in jezelf weet je dit, dus verheug je dat het goddelijke plan zich ontvouwt zoals beloofd.
Tekenen van deze ontvouwing zijn te zien over de gehele wereld aangezien mensen weigeren om nog langer te worden geïntimideerd door de illegale, onrechtmatige, en in feite misdadige onderdrukking van hun mensenrechten die jullie zogenaamde gekozen vertegenwoordigers in posities van autoriteit jullie hebben opgelegd, door de illegale wetten die zij in de wetboeken hebben vastgelegd. Net zo misdadig is het gebruik van civiele of militaire ‘veiligheids’krachten om ervoor te zorgen dat deze wetten worden nageleefd. De immorele basis van de egoïstische en onwettige autoritaire posities waar jullie gekozen vertegenwoordigers aan blijven vasthangen als handhavers van 'rechtvaardige' wetten, is onder hen aan het instorten, terwijl hun bedrog en corruptie blijft worden onthuld door moedige klokkenluiders overal.
Verfrissende veranderingen doen zich over de gehele wereld voor, ondanks de inspanningen van de machthebbers – die ‘claimen’ te werken voor jullie bestwil en het welzijn van de mensheid – deze te voorkomen. Vier dus! De oude krakende autoritaire regimes liggen feitelijk op hun knieën, wanneer de omvang van hun egoïstische en corrupte agenda algemeen bekend wordt, en wanneer degenen die worden gebruikt om hen te ondersteunen in hun criminele en bedrieglijke ondernemingen hun steun intrekken. Zonder samenwerking en ondersteuning kunnen menselijke inspanningen niet slagen. Terwijl jullie hun excuses aanvaarden voor de ‘zonden’ die zij hebben begaan, en die zij hebben toegegeven – want God is oneindig liefdevol en vergevingsgezind, en dus moeten jullie, als onafscheidelijke delen van Hem, dat ook zijn – kies ze niet opnieuw!
Persoonlijke zelfverheerlijking en zelfbescherming zijn de ego-naturen waaraan ze zich in wanhoop vastklampen, want om de waarheid van hun egoïstische ego-gedreven agenda onder ogen te zien, zoals zo duidelijk aangetoond door hun acties en intenties, is veel te pijnlijk voor hen om zelfs maar aan te denken op dit moment. Hun natuur is Liefde, omdat de gehele schepping gemaakt is van Liefde, en het erkennen van hun beschamende fouten zou hen pijnlijk oog in oog brengen met hun gewetenloze en volstrekt onaanvaardbare gedrag.
Als direct gevolg van de openbaringen van de klokkenluiders beweren ze dat ze, als gevolg van deze ongelooflijke inzichten, hun manieren hebben verbeterd, en nu dus kunnen worden vertrouwd om hun vaardigheden en capaciteiten te gebruiken om voor en met jullie te werken – dat is waarom jullie ze in de eerste plaats verkozen. Maar laat je niet misleiden door de slimme en geïnspireerde retoriek waarmee ze proberen om jullie te overtuigen dat ze nu echt de fouten hebben begrepen die zij hebben gemaakt, en waarvoor ze smeken om vergiffenis, terwijl ze beweren voorwaarts te gaan om ze te corrigeren.
Ze zullen alles doen wat in hun macht ligt om de invloed en controle te behouden die zij als gezagsdragers hebben genoten gedurende de eonen en tijdens hun vele levens op aarde, ongeacht de gevolgen voor de mensheid als geheel. Ze hebben een intense behoefte om zich te verbergen voor het nu geopenbaarde gewetenloze gedrag en dat te verloochenen, waarin ze betrokken waren in dit en vele vorige levens, gedragingen die nu overduidelijk geopenbaard worden als beschamend en zelfs onvergeeflijk, terwijl hun karmische schulden worden ontboden ter volledige betaling in dit leven.
Ze zijn, natuurlijk, net als al jullie Lichtdragers en wegwijzers, geliefde kinderen van God. Wat lijkt te zijn gebeurd binnen de illusoire omgeving die jullie gebouwd hebben om afscheiding van God, van jullie Bron, te ervaren, heeft niet plaatsgevonden. Derhalve is er geen behoefte aan vergeving, is er niets ongewensts ooit gebeurd, en zou nooit kunnen gebeuren in de goddelijke Realiteit, de Hemel, die God schiep voor jullie en Zijn eeuwige vreugde. Iets vergeven dat nooit heeft plaatsgevonden is niet mogelijk, ook al lijkt er als mensen in een illusoire wereld veel te zijn gebeurd dat onaanvaardbaar is. 
Echter, als mensen die intens echt lijkende en pijnlijke ervaringen van verraad en marteling ondergaan – psychologisch, emotioneel of fysiek – is het voor jullie noodzakelijk om degenen die jullie blijkbaar hebben geschaad, te vergeven. Onvergevingsvol blijvend voor deze veronderstelde en schijnbare mishandelingen, sluit je jezelf af voor de Liefde die je Vader je op ieder moment van je bestaan aanbiedt, want oordeel, en wrok of veroordeling kan niet samengaan met of in communie zijn met de Liefde. Liefde staat op onvoorwaardelijke acceptatie van ieder deel van de schepping, en er bestaat niets buiten de schepping, want het veld van schepping heeft geen grenzen, het is oneindig. Door te vergeven laat je alles los binnen jezelf dat onwerkelijk is – alles wat niet in perfecte harmonie en afstemming met de Liefde is – en open je jezelf voor het oneindige en goddelijke Liefdesveld, waardoor je eeuwig wordt omringd, je voorwaarts leidend naar je onvermijdelijke ontwaken. Vergeving is een absoluut essentieel aspect van jullie ontwakingsproces.
Vergeven betekent toegeven dat niets ongewensts, niets onwerkelijks heeft plaatsgevonden, en als dat het geval is – wat het zeker is – is er niets dat je ontwaken zal tegenhouden. Op dit moment wordt jullie ontwaken uitsluitend beperkt omdat jullie, collectief, nog steeds vasthouden aan wrok, aan een intens verlangen naar vergelding. Wat jullie dienen te begrijpen is dat er geen noodzaak voor vergelding is, omdat er niets gebeurd is, of zou kunnen gebeuren, dat vergelding verlangt.
Jullie zijn allemaal eeuwig een met God, de goddelijke Bron van alles wat bestaat, en God kan niet worden gekwetst, beschadigd, of beledigd, want er is niets dat in tegenstelling tot Hem is of ooit zou kunnen zijn, aangezien Hij alles is wat bestaat. Jullie zijn allemaal, ieder van jullie afzonderlijk, essentiële en onafscheidelijke delen van die goddelijke Bron, dus er is niets wat jullie kan aanvallen of beschadigen. Accepteer deze waarheid, open jullie harten in Liefde, vergeef allen die je lijken te hebben gekwetst of beledigd, en maak je klaar om te ontwaken. Er is waarlijk geen andere optie, en waarom zou je er een willen wanneer deze je eeuwige vreugde belooft?

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: René

dinsdag 27 mei 2014

26.05.2014

Jouw keuze wordt door allen in de spirituele rijken zeer geëerd en gewaardeerd 

26 mei 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Jullie worden zeer innig geliefd. Focus daarop wanneer je naar je rustige innerlijke ruimte gaat om te mediteren, en oordeel niet of, erger nog, veroordeel jezelf niet vanwege je vermeende gebrek aan competentie of waarde. Het is een volkomen verkeerde en ongeldige perceptie die je ego je aanmoedigt te geloven als zijnde waar, om je in twijfel en angst te houden. Jullie zijn op Aarde op dit moment in jullie evolutie – het ontwakingsproces van de mensheid – met een zeer specifiek en wezenlijk doel.
Jullie kozen ervoor om deel te nemen, omdat je wist dat je van zeer grote hulp zou kunnen zijn, en jullie keuze wordt door allen in de spirituele rijken zeer geëerd en gewaardeerd, waar we volledige kennis en begrip hebben van wat er nodig is en wordt aangeboden door al onze broeders en zusters, momenteel geïncarneerd op Aarde. Ieder van jullie wordt zeer geëerd en gerespecteerd om jullie keuze om op dit punt mens te zijn, en onze liefde voor jullie allen kent geen grenzen. Wij danken jullie. 
Wachtend op deze goddelijk geplande stellaire gebeurtenis – het ontwaken van de mensheid – is vaak erg vermoeiend en verontrustend voor jullie, aangezien het jullie eigen persoonlijke twijfels over je geloof in God en de Hemel naar voren brengt, terwijl je, van tijd tot tijd, in de duisternis van de illusie verwikkeld raakt, waar het zeer echt lijkt. ‘Is het geloof in God, een Bron van alles wat bestaat, een opperste en goddelijke Intelligentie, een volwassen versie van het geloof van een kind in de Kerstman (sinterklaas),’ vraag je jezelf soms af wanneer je je niet op je best voelt. 
Ik kan jullie verzekeren dat het dat absoluut niet is! Kinderen hebben een meer recente herinnering aan de goddelijke rijken, en dus is het geloven in de Kerstman volkomen logisch. Vervolgens, als ze ouder worden en hun onschuldige overtuigingen vallen in duigen, blijkt dat in deze illusoire wereld er geen magie is, en danken ze hun onschuldige geloof in de Kerstman af. 
Maar natuurlijk zijn de meesten van hen – zoals de meesten van de volwassen bevolking – gaan geloven dat het een echte wereld is van harde klappen en hard werken met heel veel pijn en lijden, af en toe afgewisseld met momenten van plezier; maar bepaald een zeer reële en niet een illusoire wereld. De pijn, als die optreedt, is daarvoor veel te intens. Het is schijnbaar veel te echt voor de meeste mensen om te zien en accepteren dat het in feite een illusie is.
Zelfs degenen die een sterk geloof in Gods liefde voor zichzelf hebben, ondersteunen nog steeds de overtuiging van een echte wereld van ongekende pijn en lijden, in plaats van het zich realiseren en begrijpen dat een liefhebbende God – die echt de Bron is van alles wat bestaat – niet zo'n moeilijke omgeving voor zijn kinderen om te bewonen kon en zou willen scheppen, en hen vervolgens zou oordelen en straffen voor hun 'zonden' en tekortkomingen, terwijl ze daarin gehuld waren. Ze hebben de eeuwenoude en volledig achterhaalde overtuiging dat Hij hun goede gedrag verlangt, en vervolgens voortdurend over hen waakt, uitgebreide aantekeningen van hun zonden en andere tekortkomingen makend om ervoor te zorgen dat zij uiteindelijk adequaat gestraft worden voor die tekortkomingen, voor ze, misschien, worden verwelkomd in de Hemel – waarschijnlijk als tweederangs burgers!
Maar dat geloof komt voort uit de afscheiding die jullie verkozen te ervaren, door te worden geboren in lichamen met ernstig beperkte vermogens. En toen je, als gevolg daarvan, jezelf kennelijk alleen, verlaten zag, en worstelend om te overleven in een zeer vijandige wereld, vonden jullie een superieur wezen, een god uit – in feite een idool! – om jullie Vader te vervangen, Die jullie waren vergeten en waarmee jullie vervolgens eonen bezig waren om te sussen in de hoop te worden gered van de droevige maar onwerkelijke staat waarin jullie jezelf aanwezig zagen. 
Al jullie aardse culturen en naties hebben bedachte en gebouwde sets van heersende hiërarchieën, zogenaamd geleid en geregisseerd door god, waarin een select aantal – degenen die zijn geboren in ‘aristocratische’ of ‘nobele’ families, of degenen van zeer hoge intelligentie en met een totaal gebrek aan morele integriteit – worden uitgenodigd als leden. Bij hun toetreding tot de gelederen van de zeer corrupten, worden ze dan vollediger geïnstrueerd in het gebruik van oneervolle retoriek, manipulatie, bedrog, macht, straf en schuld, om de controle te behouden over ‘de kleine mensen’, de bevolking die ze beweren te beschermen.
En, zoals jullie kunnen zien, het heeft heel goed gewerkt. Gedurende de eonen hebben deze heersende hiërarchieën zich bezig gehouden met reguliere oorlogen tegen elkaar, om hun macht en invloed te vergroten door te proberen om elkaar te vernietigen. Ze hebben hun eigen bevolking, degenen die zij beweren te verdedigen en te beschermen, gebruikt en die erin zijn getraind om vanaf zeer jonge leeftijd mensen die anders zijn dan zijzelf qua kleur, ras of religieuze overtuigingen, te wantrouwen, om te vechten en lijden voor een veronderstelde nobele zaak – hun ‘nobele bazen’ beschermen tegen de ongerechtvaardigde en krankzinnige aanvallen van de ‘barbaren’ – in oorlogen tegen iedere cultuur die deze zelfgekozen bazen verkozen te demoniseren of in oorlog mee te gaan.  
Dit gedrag zal niet langer worden toegestaan nu meer en meer van de ‘gewone’ mensen, de ‘kleine’ mensen – die in feite wezens zijn van enorme kracht en Licht – er zich van bewust worden hoe erg ze zijn misleid en voorgelogen door degenen waarvan zij geloofden dat ze het beste met hen voor hadden. Dit groeiende bewustzijn leidt tot een volledige instorting van de steun voor de verschillende politieke systemen die worden verondersteld om orde en veiligheid voor de volkeren van de wereld te handhaven. Jullie klokkenluiders verdienen de hoogste eer voor de moed die zij hebben gedemonstreerd in het onder jullie aandacht brengen van het bedrog en de corruptie die al veel te lang endemisch zijn op hoge plaatsen. 
De macht van de rijken en invloedrijken kan niet langer worden gehandhaafd. Jullie politieke systemen en organisaties worden eindelijk gezien voor wat ze werkelijk zijn – clubs en verenigingen voor de rijken en machtigen, zodat ze de mensheid kunnen beheersen. Ze hebben jullie continu gebruikt, misleid en mishandeld, terwijl ze pretendeerden de orde te handhaven om jullie veiligheid te waarborgen. Ze hebben jullie tot slaaf gemaakt in ondergeschikte beroepen die jullie energie en creatieve vermogens ondermijnd hebben en jullie tegen elkaar opgezet hebben, want de organisaties en bedrijfsstructuren die jullie werk verschaften en waartoe je ‘behoorde’, lijken altijd betrokken te zijn in lopende conflicten met andere vergelijkbare krachtige organisaties, zodat jullie loyaliteit en steun altijd vereist was.
Op de hoogste niveaus, waarvan jullie je steeds meer bewust worden, is er geen conflict. Er zijn slechts een paar vermogende particulieren (de 0,001%) die onophoudelijk voor hun plezier en amusement gokken op de financiële markten, in eindeloze testosteron gedreven wedstrijden van ‘steen-papier-schaar’ (rock-paper-scissors, zie *). Wanneer je verliest, zoals sommigen van hen moeten, moet je betalen en lijden, terwijl die verliezers heel snel weer terug hebben wat ze nooit echt hadden verloren!  
Terwijl jullie richting je ontwaken bewegen, jullie natuurlijke en volledig bewuste staat in, onthoud je dan van oordelen of het veroordelen van degenen die jullie hebben bedrogen, gepest, gemarteld, en tot slaaf gemaakt. 
Vergeet niet dat hoe venijniger je een waargenomen aanval ervaart, hoe groter de pijn is die de aanvaller in zichzelf heeft ontkend en onderdrukt. In feite is zijn lijden groter dan het jouwe!
God, onze Bron, is oneindig liefdevol want Hij is Liefde. Niets bestaat dat niet in God is, het eeuwige en creatieve Liefdesveld. Alles wat bestaat is daarom gemaakt van Liefde, en derhalve is de eeuwige natuur ervan Liefde. Degenen die slecht schijnen te zijn, zijn gewoon erg verward, ze zijn ziek van de verwarring en ze moeten worden geheald zodat ze kunnen ontwaken, net als iedereen. God dankt af, veroordeelt of vernietigt niet, want alles wat Hij schept is perfect. En er is niets anders! Liefde healt, en jullie verkozen om te incarneren om de Liefde te omarmen en Het te brengen naar en Het te demonstreren aan hen die Het zijn vergeten. 
Dit betekent niet dat je naar buiten dient te gaan en te bekeren of moedig te wijzen op de kennelijke fouten, vergissingen of zonden van mensen. Nee, wees gewoon liefdevol, volledig liefdevol in ieder moment, in iedere situatie, en door dat te doen de healing die Gods Liefde biedt aan al Zijn kinderen, zonder uitzondering, aan iedere ziel met wie je interacteert, uit te breiden. Gewoon door continu je intentie om altijd liefdevol te zijn vast te houden, ongeacht de omstandigheden, of de situaties waarin je je bevindt, ben je effectief en zeer krachtdadig de wereld aan het healen. Dat is de reden waarom je verkoos op dit punt in de geschiedenis van de Aarde te incarneren, het is de taak die je bewust, bereidwillig en zeer compassievol ondernam om de mensheid naar haar ontwaken te brengen. En hoewel velen van jullie schijnbaar onbewust blijven van het werk dat jullie doen, en de fantastische resultaten die jullie bereiken, blijf desalniettemin de intentie vasthouden om je Licht hoog te houden, en heb de intentie dat Het zich versmelt en integreert met het Licht dat ieder ander op Aarde op dit moment ook hoog houdt, het delend en uitbreidend. 
Wat jullie doen is geweldig! Laat je twijfels of lage stemmingen je niet onnodig van streek brengen, de energieën van het donker worden door jullie ontbonden, precies zoals jullie als intentie hadden toen jullie de beslissing namen om te incarneren als mens, en zo bekwaam te assisteren in haar ontwakingsproces. Toen jullie die beslissing namen, wisten jullie dat het duister je van tijd tot tijd zou omhullen, maar je wist ook dat met de Kracht van Gods Genade continu stromend door het Licht dat ieder van jullie draagt, het zich zou oplossen, en dat is wat er in een steeds sneller tempo gebeurt. Accepteer onze felicitaties voor de wonderen die jullie bereiken, en zoek dagelijks onze liefde en onze hulp als je naar binnen gaat om de Vrede die God is te ervaren, wetende dat wij er altijd voor je zijn, jullie in een liefdevolle omhelzing houdend.  
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

*rock-paper-scissors: soort gokspel waarbij je een vuist (rock), vlakke hand (paper) of twee vingers (scissors) uitsteekt. Zie voor verdere uitleg:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steen,_papier,_schaarVertaling: René

vrijdag 23 mei 2014

21.05.2014

De stress die jullie te verduren hebben is enorm toegenomenJohn Smallman met Saul op 21 mei 2014Dit is voor jullie allemaal een zeer moeilijke en stressvolle tijd, vooral als je compassievolle en betrokken aandacht geeft aan de enorme hoeveelheid lijden en ontbering die door zo velen over de gehele wereld wordt doorstaan.  De tsunami van Liefde stroomt krachtig en intens door jullie denkbeeldige illusoire droom-landschap.  Het is zeer effectief en het roert al jullie onaangepakte kwesties op die als modder of zand op de bodem van de vijver hebben gelegen die je onbewuste is, dat uitgestrekte verborgen gebied van je denkgeest waar al wat je niet kon verdragen om onder ogen te zien, gedurende eonen verborgen heeft gelegen.  Al die ‘viezigheid’ moet worden losgelaten en opgeruimd, zodat het Licht dat ieder van jullie continu met zich mee draagt, helder kan voortschijnen zoals goddelijk bedoeld.  Terwijl Het dat doet zullen jullie je toenemend bewust worden van het goddelijke Licht voortschijnend vanuit anderen – jullie hemelse broeders en zusters, de prachtige kinderen van God. 
Jullie zijn allemaal briljante en goddelijke wezens die je Licht zo goed voor jezelf hebben verborgen, dat jullie bijna zijn vergeten (inderdaad, een aantal zijn dat vergeten) dat je ware natuur een eeuwige en goddelijke natuur is die nooit kan worden afgedankt of verloren.  Het kan alleen tijdelijk voor het zicht worden verborgen terwijl jullie je denkbeeldige spelletjes van de afscheiding spelen.  En zoals jullie blijft worden verteld, de verschrikkelijke tijd waarin de illusie jullie aanhoudend deze pijnlijke en verontrustende dromen heeft voorgeschoteld is voorbij, afgelopen, geëindigd.  Jullie staan op het punt om te ontwaken, jullie ontwaken is aanstaande, en jullie weten dit, dus als jullie tijd doorbrengen in die stille innerlijke ruimte, waartoe jullie allemaal toegang hebben, sta dat weten dan toe aan de oppervlakte van je bewustzijn te komen en je te omhelzen.  En dat zal het!
Toestaan is het geheim, maar wat vaak gebeurt is dat je zo gretig en ongeduldig antwoorden wilt ontvangen, dat je jezelf niet toestaat om de Heilige Geest, je hoger Zelf, je favoriete heiligen, gidsen of mentoren te ‘horen’, want je ego stormt luidruchtig naar binnen om die stille ruimte te vullen met zijn eigen egoïstische antwoord.  Het kan geen stille ruimte verdragen!  Ontmoedigende afleidingen zoals ‘Dit beeld ik me gewoon in’ of ‘Wat heeft het voor zin, het gaat toch niet gebeuren’ of ‘Waarom zou een van deze spirituele entiteiten zijn tijd verspillen om met mij te praten’ overspoelen dan je denkgeest.  
Jullie kunnen waarschijnlijk allemaal jullie eigen ‘favoriete’ voorbeelden van persoonlijke en ontmoedigende afleidingen geven.  Dit komt omdat je ego wanhopig wil worden gehoord, de gehele tijd!  Jullie hebben allemaal situaties meegemaakt waarin je naar iemand luistert en er een idee in je opkomt waarmee je gewoon niet kunt wachten om het die persoon te vertellen, zo erg dat je ofwel diegene onderbreekt om je punt te maken, of je focust je zo intens op dat idee dat je de rest van wat de ander zegt niet hoort.  Dat is hetzelfde als je mediteert en leiding zoekt, afleidende ideeën komen bij je op en je verliest je focus.
Meditatie is een discipline die je gefocuste aandacht benodigt en daarom moet je het serieus en regelmatig oefenen.  Vaak besteed je tijd zittend, met de bedoeling om te mediteren, maar komen andere ‘belangrijke’ zaken in je denkgeest op, je afleidend.  Dan, plotseling, is de stille tijd die je had gereserveerd voorbij en je moet verder.  Maar door oefening raak je gestaag steeds meer bedreven in het negeren van de afleidingen die je ego zo enthousiast in je rustige ruimte gooit.  Volharding bij het oefenen werkt, dus wees volhardend, de kans op succes is zwaar in je voordeel.  
Leiding of antwoorden van de spirituele rijken worden heel zacht ‘gesproken’, zachtaardig, onopdringerig, dus je dient zorgvuldig en geduldig te luisteren, en dat is heel moeilijk voor degenen onder jullie opgevoed in de ‘krachtige, pak het aan’ soorten van westerse cultuur waar tijd geld is en niet mag worden verspild.  Als gevolg hiervan reageer je vaak met de eerste gedachte die in je denkgeest opkomt wanneer je hebt te maken met een stressvolle of conflict-gedreven situatie, en, zoals jullie allemaal ongetwijfeld meegemaakt hebben, dat kan vaak de verkeerde zijn.
Meditatie is niet alleen een essentiële beoefening zodat je toegang krijgt tot je gidsen en antwoorden van hen ontvangt over zaken die je aangaan.  Het traint je ook niet, en misschien impulsief, te snel te reageren in je dagelijkse leven bij de communicatie met anderen, maar in plaats daarvan om te pauzeren en ruimte te maken voor alle passende antwoorden die voor je beschikbaar zijn om zich aan te dienen, je in een veel betere positie brengend om om te gaan met wat de situatie maar vereist.
Dus, nogmaals, ik benadruk het belang van het ruimte maken voor ‘rusttijd’, stille tijd, ongestoorde tijd, uitsluitend voor jezelf dagelijks beschikbaar ten dienste van jezelf.  De stress die jullie te verduren hebben is enorm toegenomen nu meer en meer van het bedrog en de corruptie waarop de wereld – de illusoire wereld – draait, wordt geopenbaard, verlangend dat je ervoor gaat zitten en er kennis van neemt.  
Vroeger, toen je dacht dat je kon vertrouwen op jullie juist verkozen overheden en hun instellingen, en hun zogenaamd ‘verantwoordelijke’ multinationale ondernemingen, om zorg te dragen voor de belangen en het welzijn van de meerderheid, zijn reeds lang voorbij.  Echter, de verborgen geheimen en corrupte agenda's die door hen in posities van macht en gezag zijn gevolgd, waarvan je het vertrouwen had dat ze handelden in naam van het algemeen belang – die klokkenluiders nu overal in het publieke domein plaatsen – zijn schokkend en zeer verontrustend.  Om te laten zien hoe schaamteloos jullie vertrouwen is verraden, is verbluffend, en vervolgens verlammend aangezien het verraad eeuwig voortdurend en oneindig lijkt te zijn.
De enige manier om de intense stress te verlichten die deze opengevouwde stortvloed van bedrog en verraad veroorzaakt, is door het dagelijks nemen van een time-out.  Herinner jezelf er in die tijd aan dat iedereen, zelfs iemand die volkomen slecht en corrupt lijkt te zijn, een heilig kind van God is.  Wanneer zij, of wie dan ook, zich slecht gedraagt, is het echt een roep om Liefde.  Alleen zij in hevige innerlijke pijn – pijn die ze zeer heftig ontkennen – kunnen zich zo verschrikkelijk tegenover anderen gedragen.  
Je verlicht in die rustige tijden je stress door jezelf eraan te herinneren dat jullie dagelijkse wereld van bedrog, lijden, en corruptie een illusie is, en dat alleen de Liefde bestaat.  Liefde is onvoorwaardelijk, ondiscriminerend, en volkomen al Gods kinderen accepterend.  Heb en vernieuw gedurende die stille tijden de intentie om op ieder moment Liefde in actie te zijn.  Wanneer je die intentie hebt, en deze vervolgens vasthoudt en demonstreert, bent je zeer effectief aan het toevoegen aan het Liefdesveld dat de wereld omhult.  
De Liefde kan worden afgewezen of genegeerd, maar het kan niet worden vernietigd, uitgeroeid, of overweldigd want Het is oneindig machtig, zijnde Al Wat Is.  Wanneer je de intentie hebt, sta de Liefde dan toe je te overspoelen en omarmen, voel Het, en vergeef vervolgens allen die Ermee in tegenstelling lijken te zijn.  Dit doen is enorm krachtig, het verlicht je stress en angsten, en het verzacht echt de harten van degenen die Er het meest tegen gekant lijken te zijn, effectief hun onverstandige weerstand Ertegen naar beneden brengend.
Natuurlijk doen velen van jullie dit nu al, en sommigen van jullie hebben ongetwijfeld het gevoel dat het weinig of geen effect heeft.  Je kon het niet meer bij het verkeerde eind hebben!  Jullie liefdevolle intenties zijn de wereld aan het veranderen en allen tot ontwaken aan het brengen.  Blijf doen wat jullie zo goed hebben gedaan, en maak er een punt van toegang te krijgen tot je innerlijke weten, wat je zekerheid bevestigt dat jullie ontwaken aanstaande is.   
Met heel veel liefde, Saul.Vertaling: René

dinsdag 6 mei 2014

04.05.2014

Pas op voor ongezocht advies of leiding, want het is over het algemeen het gevolg van andermans ego dat je aandacht opeist

04 mei 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René

Blijf, terwijl jullie geduldig wachten op de grote gebeurtenis, jezelf eraan herinneren dat de komst ervan onvermijdelijk en aanstaande is, en dat enige twijfels of angsten die je zou kunnen hebben ongegrond zijn, want de Wil van God wordt altijd perfect gerealiseerd.  Binnen de illusie is het moeilijk voor jullie om geduldig te blijven, maar jullie doen het heel goed, ook al is jullie vermogen om het grote geheel waar te nemen terwijl jullie daarin verstrikt zijn, danig aangetast.  Jullie zullen moeten vertrouwen op je geloof om je door deze spannende tijden heen te helpen, en dat is een van de vele redenen waarom jullie zo zeer vereerd worden.  Als je behoefte voelt aan verdere aanmoediging en ondersteuning bij het vasthouden en uitstralen van het Licht, jouw Licht, heb het er dan over met vrienden die ook een spiritueel pad volgen en wissel informatie met hen uit, en vertel ze over opbeurende spirituele websites die je hebt gevonden, want het delen en uitwisselen van informatie versterkt jullie individuele energievelden, zodat er nog meer Liefde door je heen stroomt in het verder assisteren in het allen naar ontwaken brengen. 
Wat jullie doen kan alleen gedaan worden door jullie, en dus hier in de spirituele rijken sturen en bieden we jullie continu zeer krachtige ondersteuning, zodat jullie intentie om te ontwaken niet alleen gehandhaafd blijft, maar steeds sterker wordt.  Er zijn steeds meer aanwijzingen in de mainstream media dat er grote veranderingen aan de gang zijn, zelfs terwijl ze doorgaan de kommer en kwel (doom and gloom) scenario’s te onderstrepen, waarmee ze ernaar streven jullie aandacht vast te houden.  En jullie alternatieve media doen prachtig werk door het jullie op de hoogte te houden van verheffende en inspirerende ontwikkelingen over de gehele wereld.  Dus, je bewust blijvend van het leed dat velen ondergaan en de intentie hebbend dat allen de aspecten van de Liefde ontvangen die ze nodig hebben – compassie, healing, verlichting, verheffing, enz. – focus aandachtig op het goede dat er daadwerkelijk gebeurt en dat de essentiële veranderingen binnen brengt die jullie gestaag voorwaarts leiden naar jullie ontwaken.
Jullie hebben enorme vooruitgang geboekt sinds 21 december 2012, dus wees niet terneergeslagen omdat je niet in staat bent om de veranderingen te zien waar jullie op hopen en voor bidden.  Jullie geloof in Gods Liefde en in zijn Wil voor jullie wordt zwaar op de proef gesteld door de afleidingen die de illusie jullie voortdurend voorschotelt.  Weet gewoon dat wat jullie op andere niveaus sindsdien hebben bereikt onmiskenbaar is, en wanneer jullie ook kunnen zien wat jullie hebben bereikt, jullie je volkomen van twijfel gezuiverd (vindicated) zullen voelen in jullie voortdurende geloof in Gods goddelijke plan.
Er is nooit een meer vruchtbare tijd geweest om op Aarde te zijn dan de huidige, want dit is de tijd waartoe alles geleid heeft.  De rampen van de laatste paar eeuwen – plagen, hongersnood, schaarste, en oorlogen, en niet te vergeten de weers- en aardeveranderingen – hebben aangetoond dat conflict niets oplost.  Het besef dat samenwerking en echte communicatie, niet polemieken en pogingen om het ongelijk van anderen te bewijzen, de enige verstandige weg vooruit zijn, is aan het groeien, nu diverse publieke organisaties vastberaden inspanningen doen om informatie te delen en verspreiden ten behoeve van de gehele mensheid, en niet alleen voor hun eigen leden.  Er is zich een gevoel van openheid aan het ontwikkelen, en het is zelfs voor degenen die het meest pessimistisch zijn over de toekomst van jullie planeet, inspirerend en bemoedigend.
Inderdaad, er ligt een zeer mooie toekomst in het verschiet en het is zeer zorgvuldig gepland.  Details zijn verkrijgbaar bij de Ene denkgeest, welke is waar jullie toegang toe krijgen wanneer jullie in je rustige momenten naar binnen gaan en gebruik maken van jullie spirituele gidsen, mentoren, engelen, en je eigen intuïtie.  Wanneer jullie met succes het bijna continue hoofd-geklets negeren dat zovelen van jullie zo overstelpend vinden, zullen jullie pogingen om in vrede te zijn in die innerlijke ruimte, creatieve ideeën doen stromen.  En terwijl steeds grotere aantallen van jullie zich verbinden met die innerlijke ruimte, waarmee ieder gezegend is, zal jullie energie-handtekening veranderen terwijl de Liefde die door je heen stroomt zich versterkt en intensiveert, je angsten verzachtend en de geldigheid van jullie geloof bevestigend dat het goddelijke plan voor de mensheid zal worden bereikt. 
Iedere liefdevolle gedachte, woord of daad waarmee je je verbindt heeft gevolgen tot ver buiten jullie directe omgeving, dat is waarom het zo belangrijk is dat je de intentie hebt om op ieder moment liefdevol te zijn.  Dit houdt in het in je denkgeest brengen van je spirituele doel – je reden van bestaan ​​op Aarde in deze tijd – iedere ochtend wanneer je wakker wordt, het regelmatig gedurende de dag herhalend, en het dan opnieuw bevestigend wanneer je je klaar maakt om 's avonds te gaan slapen.  En wat, zou je kunnen vragen – en velen doen dat – is mijn spirituele doel?  Het feit dat je je bewust bent dat je op een spiritueel pad bent, is een goed begin voor het blootleggen van je doel.  Jullie hebben allemaal een doel, en geen twee zijn er hetzelfde.
Velen van jullie vragen zich dit af, want jullie hebben dagelijkse levens en verplichtingen als mensen die een zeer aanzienlijk deel van jullie aandacht en focus opeisen, en die niet specifiek spiritueel van aard zijn, in feite zijn ze, zoals jullie ze ervaren, meestal op generlei wijze spiritueel.  Maar alles wat er gebeurt heeft een spiritueel aspect, het is gewoon niet altijd duidelijk, en kan in feite in strijd lijken te zijn met alles wat je je voorstelt als zijnde spiritueel.
Alleen jij kunt je doel vaststellen, anderen zijn mogelijk in staat je leiding en advies te bieden, maar pas op voor ongezocht advies of leiding, want het is over het algemeen het gevolg van andermans ego dat je aandacht opeist.  Door regelmatig iedere dag te mediteren versterk je je vermogen om toegang te krijgen tot die innerlijke plek waar je contact kunt maken met je ware zelf, je spirituele centrum, waarin en waardoor het Licht en de Liefde stroomt dat jullie individuele energievelden voedt.  Wanneer je er aan gewend raakt te rusten in die ruimte, zul je merken dat die leiding – een intuïtief gevoel, een innerlijk weten – meer direct beschikbaar komt, en wanneer je er aan gewend raakt er zelf gebruik van te maken, zal je geloof daarin groeien, en je vertrouwen in jezelf zal zich versterken.
Jullie zijn goddelijke spirituele wezens, laat daar geen misverstand over bestaan, en het feit dat je daar regelmatig over twijfelt is allemaal onderdeel van de illusie, dat is een ego-concept dat je probeert te verwarren en af te leiden van je ware doel.  Als je weigert te twijfelen, ondanks alle twijfels die zo overweldigend kunnen lijken, en je focust op de waarheid van Gods Liefde voor jullie, dan ben je op je pad en je doel aan het bereiken – het Licht van Gods Liefde voor Zijn gehele schepping hoog aan het houden – en allen met wie je interacteert de weg naar Huis laten ziend.  Je kunt ze niet dwingen om die te volgen, maar door er op te wijzen en je Licht te laten schijnen, laat je ze de weg naar Huis zien.  Het Licht is nu zo helder dat Het niet langer kan worden genegeerd, en dit is te wijten aan jullie.  Blijf het goede werk doen, en rust in vrede in de wetenschap dat je inderdaad Gods Wil op ieder moment doet.  En dan wanneer het lijkt dat je hebt gefaald of een fout hebt gemaakt, vergeef jezelf!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

donderdag 1 mei 2014

28.04.2014

Jullie wisten dat wat jullie zouden gaan ervaren, allesbehalve rozengeur en maneschijn zou zijn

28 april 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Zoals ik, en alle andere channels, jullie blijven vertellen, alles verloopt zoals goddelijk gepland.  Het goddelijke plan wordt altijd, precies, gevolgd.  Het lijkt jullie vaak niet zo toe, begraven in de illusie als jullie zijn, en alle stress, conflicten en teleurstellingen ervarend die de illusie zo goed is jullie voor te schotelen.  
Jullie allemaal verkozen om op Aarde te zijn op dit moment in haar geschiedenis, het moment waarop haar verbazingwekkende spirituele ontwaken zou plaats vinden, want jullie allemaal, zonder uitzondering, wensten zeer krachtig te assisteren in het ontwakingsproces, en aanwezig te zijn om ervan te genieten terwijl het gebeurde.  Toen jullie die beslissing namen wisten jullie dat wat jullie zouden gaan ervaren, allesbehalve rozengeur en maneschijn (a bed of roses) zou zijn, desalniettemin besloten jullie de illusie opnieuw binnen te gaan om al de schijnbaar verloren zielen bij te staan, die onbewust en ongeïnteresseerd blijven in een spiritueel ontwaken, laat staan in een spirituele evolutie, naar een veel hogere staat van bewustzijn.
Jullie wisten ook, voordat jullie die moedige en ontmoedigende beslissing namen, dat jullie niet konden falen in het vervullen van jullie individuele taken in deze gewichtige onderneming – de gehele mensheid helpen om zich te verplaatsen naar een veel hogere en veel meer voldoening gevende staat van bewustzijn, waar ze eens te meer toegang konden en zouden krijgen tot het bewustzijn van hun goddelijke natuur als essentiële onderdelen van de Ene, de Bron, God.  Alle bewust voelende wezens zijn onscheidbare aspecten van de Ene, en het feit dat onnoemelijke aantallen zich onbewust zijn van hun goddelijke erfgoed, is te wijten aan de ongelooflijk echt-schijnende illusoire omgeving die jullie verkozen te bouwen en bewonen.  Daarbinnen ervaren jullie intense pijn en lijden, en wat je ervaart zou volkomen gewetenloos zijn als het echt was.  Dat is het niet.  Maar totdat jullie ontwaken zal dat niet onmiskenbaar zijn.  
Degenen onder jullie die de spirituele channels, blogs, pod-casts en alternatieve nieuwssites volgen, en er ook aan bijdragen, hebben een zware taak om je geloof in Gods Liefde voor jullie allemaal te behouden, terwijl je, met oprechte compassie, getuige bent van het intense leed dat zovelen ondergaan, en waar velen van jullie ook persoonlijk mee te maken hebben.   
God wil geen offers van iedereen, noch eist ze.  Hij wil alleen dat jullie in eeuwige vreugde leven.  Op het diepste niveau van je wezen weet je dit, en heb je dit altijd geweten.
Echter, jullie hebben een vrije wil, en zullen die altijd hebben, aangezien de Liefde niet iets oplegt, beknot, of op enige manier beperkt.  Je bent Liefde, eeuwig vrij, en je hebt die vrijheid gebruikt, die vrije wil, en de illusie gebouwd om afscheiding en individualiteit te ervaren.  Door dat te doen voorzagen jullie jezelf van de ruimte waarin jullie een ongelooflijk angstige staat van totale verlatenheid en achterlating konden ervaren.  
Toen jullie die keuze vrijwillig en enthousiast maakten, hadden jullie absoluut geen idee waar het toe zou kunnen leiden, en nu zijn jullie hier in een omgeving waarin wantrouwen, bedrog, verraad, conflict en lijden endemisch zijn geworden.  MAAR, als gevolg van Gods eeuwige Liefde voor jullie, en vanwege het feit dat er niets buiten Hem bestaat, blijft wat jullie op dit moment ervaren, zoals het altijd was, een onwerkelijke droom of nachtmerrie.  Nu staat het op het punt te vervagen terwijl de Liefde waarvan jullie allemaal geschapen zijn, zich via ieder van jullie aan het uitbreiden is, iedereen omhullend, en jullie allemaal onvermijdelijk naar voren brengend in het schitterende licht van Gods eeuwige dag, waar schaduwen als de illusie niet worden ondersteund en niet kunnen overleven.
Jullie allemaal willen uit de illusie!  En dat doen alle miljarden blijkbaar verloren zielen die zich er niet bewust van zijn dat het een illusie is, en daarin schijnbaar verstrikt zijn.  Hun verlangen gaat uit naar vrijheid, veiligheid en overvloed, maar dat is alleen beschikbaar buiten de illusie, Thuis in de Tegenwoordigheid van God.  Dat is waar jullie naartoe gaan... Thuis.  Jullie zijn machtige wezens – jullie zijn goddelijke wezens, dus hoe zou je op enigerlei wijze niet machtig kunnen zijn, als je geschapen bent door je Vader en liefdevol begiftigd met alles wat Hij heeft.
Dat het geval zijnde, verzekert jullie intentie en jullie collectieve beslissing om te ontwaken dat niets dat kan voorkomen.  Focus je aandacht op de zekerheid dat jullie gaan ontwaken, en heb de intentie open te zijn om de overvloedige energie van de stroom van Liefde te ontvangen en accepteren, die jullie zacht en onverbiddelijk naar huis veegt. 
Want jullie zijn allemaal goddelijke wezens, een met jullie Vader, dan moet je wil in volledige afstemming zijn met Zijn (Wil), geen andere wil is mogelijk.  En, zoals jullie al zo vaak is verteld, Zijn Wil is dat jullie eeuwige vreugde ervaren, derhalve is jullie enige optie om te ontwaken in Zijn goddelijke Realiteit.  Leef verwachtingsvol in de wetenschap dat je dat zult, en door dat te doen de stress en angst te verminderen die jullie lange reis bij jullie teweeg heeft gebracht. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands