Marcadores

maandag 29 juli 2013

28.07.2013 Saul

Velen zijn krachtig en effectief achter de schermen werkzaam geweest

John Smallman met Saul op 28 juli 2013De Eenheid van God en Zijn gehele schepping is een concept dat voorbijgaat aan schoonheid, voorbijgaat aan perfectie.  Het is een oneindige harmonie van geïntegreerde energievelden die overweldigend is in zijn pracht.  Wanneer jullie – de mensheid – terugkeren naar Huis, en ontwaken in de Realiteit zoals jullie goddelijk voorbestemd zijn om te doen, zal de opgetogen verbazing als jullie je herinneren en herkennen wie Je werkelijk bent, je absoluut betoveren.

Nu, terwijl jullie wachten op deze gebeurtenis van onvergelijkbare betekenis in jullie voortgaande spirituele evolutie, laat twijfels of angsten jullie niet afleiden van je taak van het binnenin je het Licht hoog te houden, zodat allen met wie je je op enige manier verbindt, de warmte van de Liefde zullen voelen die jullie omhult en door jullie heen naar buiten stroomt om allen op Aarde te omarmen.  Dit is het punt in jullie geschiedenis wanneer de Liefde overheerst, en alles wat niet met Haar in afstemming is vervaagt gewoon.  Jullie hebben dit teweeggebracht door jullie onophoudelijke intentie te ontwaken uit de diepe slaap waarin de illusie jullie lijkt te hebben verstrikt.  Jullie waren niet verstrikt, en konden dat ook nooit zijn, want jullie zijn Een met jullie Vader.  Jullie wil is in afstemming met Zijn, en omdat het Zijn Wil is dat jullie ontwaken binnen de eeuwige vreugde die de Realiteit is, zullen jullie dat daarom doen. 

Desalniettemin, velen van jullie zijn bezorgd... nu de onmetelijkheid van de omvang van oneerlijkheid, verraad en corruptie die gedurende eonen endemisch zijn geweest op Aarde, steeds duidelijker wordt.  Wat er door klokkenluiders over de gehele planeet wordt onthuld is zeer schokkend, want men had jullie doen geloven en omdat jullie zeer zeker wilden geloven, dat wat hun gebreken ook mogen zijn (en jullie waren je van vele bewust), de schijnbare democratische regeringen van de geïndustrialiseerde landen met intentie en succes aan het werken waren in het hoogste belang van de mensheid.  Wetten geïntroduceerd door regeringen bewerend om je te beschermen en te zorgen voor jullie voortgaande veiligheid, werden luid rondgebazuind als geweldige tekenen van de effectiviteit van jullie zogenaamde democratische samenlevingen, terwijl ze in feite vooral, diep verborgen binnenin zich, clausules en amendementen bezaten die grote organisaties en corporaties toestonden, onderwijl de naleving ervan declarerend, te verhinderen om op enige manier te worden beknot door zinvolle controles of beperkingen van hun – op zijn zachtst gezegd – minder-dan-waardige of eervolle activiteiten. 

De omvang van de schade die is veroorzaakt en wereldwijd blijft worden veroorzaakt, door het arrogante en krankzinnige beleid van een aantal van deze organisaties, wordt eindelijk onthuld.  En omdat het niet langer kan worden verborgen, kunnen effectieve maatregelen om de planetaire schade om te keren en te herstellen, begonnen worden in bedrijf te worden genomen.  Inderdaad, het aantal klokkenluiders groeit, terwijl het goddelijke Liefdesveld wat jullie allen omhult haar wonderbaarlijke web weeft, al jullie individuele energievelden steeds positiever binnen Zichzelf verstrengelend.  

Velen zijn al geruime tijd krachtig en effectief achter de schermen werkzaam geweest, zodat wanneer de tijd rijp was de middelen, de plannen en de activiteiten die nodig zijn om wezenlijke reparaties, vernieuwing en regeneratie van de planeet te bewerkstelligen, zonder uitstel zouden kunnen worden gestart.  Nieuws van dit soort activiteiten begint te worden gerapporteerd, dus kijk wanneer je je neerslachtig voelt en het gevoel hebt dat er niets lijkt te gebeuren, afgezien van verdere schadelijke calamiteiten, naar het goede nieuws en herinner jezelf eraan dat de Nieuwe Tijd is aangekomen en de nodige mensen, vaardigheden, intentie en vastberadenheid met zich mee heeft gebracht, om de misstanden recht te zetten die zich gedurende de eonen hebben voorgedaan van onverantwoordelijk gedrag van degenen die de macht en het gezag op zich hadden genomen om de planeet en haar volkeren te regeren.  

De tijd van het opzijzetten van de wil van de geregeerden door hen die over hen willen regeren, is aan zijn einde gekomen.  Onderwijs, massaal reizen, en de mogelijkheid om snel en gemakkelijk met iedereen overal te communiceren, hebben het voor hen die zichzelf als speciaal zien, superieur aan de algemene bevolking en dus voorbestemd om te heersen, onmogelijk gemaakt daarmee door te gaan, ongeacht hoe wanhopig ze mogen wensen dat dat niet zo was.  Het gebrek aan goede wil van hun kant kan niet langer worden verborgen of ontkend.  Op de lange termijn kan gezag en controle alleen worden gehandhaafd als zij die dat claimen geaccepteerd worden door hen waarover ze willen regeren, en dat is niet langer het geval.  De vreedzame verdrijvingen van regeringen die niet langer de behoeften van de bevolking dienen, zal verder gaan aangezien het steeds duidelijker wordt dat ze geen antwoorden hebben op de problemen die de wereld bestoken, en dat hun enige ware interesses liggen in het zichzelf en hun heerlijk genotzuchtige leefstijlen (lifestyles) te beschermen.

Er zijn velen op de planeet die wel de belangen van de planeet en de mensheid een warm hart toedragen, en die zich er goed van bewust zijn dat de huidige roofzuchtige, voortdurend op groei gerichte industriële economieën zullen leiden tot zelfvernietiging, indien ze wordt toegestaan met hun aanpak verder naar de afgrond te gaan.  En de bevolking in het algemeen is zich hier niet onbewust van.  Er is een nieuwe stemming op Aarde, een nieuw bewustzijn, een besef dat grote veranderingen in de manier waarop samenlevingen met elkaar en met de planeet interacteren, essentieel zijn, als jullie niet in die dreigende afgrond getrokken willen worden.  De vastbesloten collectieve intentie om van koers te veranderen, dit te ondersteunen en jullie prioriteiten opnieuw te beoordelen, en de nodige veranderingen voor de vrede en het welzijn van allen op Aarde tot stand te brengen, zullen niet worden overruled of voorkomen.  De eerste stappen zijn reeds gezet om stevige fundamenten te leggen voor een duurzame manier van leven, onderwijl tegelijkertijd ervoor zorgend dat jullie niet in een pre-industriëel tijdperk van ontbering, armoede en ziekte terugvallen.   

Omdat alles vooruit gaat precies zoals Gods intentie is, en zoals de mensheid evenzo verlangt, herinner jezelf er aan wanneer jullie je dagelijkse stille tijd nemen, de intentie vasthoudend dat de Goddelijke Wil geschiede, en dat Liefde, de oneindige macht van het leven, van de schepping alle aardse dissonantie zal oplossen, dat de collectieve intentie van de mensheid om te ontwaken is gemaakt en onomkeerbaar is.  Met andere woorden, herinner jezelf eraan dat jullie goddelijke wezens zijn op het punt staand te ontwaken uit een lange en misselijkmakende droom, in de glorie van jullie eeuwige en natuurlijke staat... volledig bewust, volledig beseffend, en vreugdevol in de Tegenwoordigheid van en een zijnd met God, jullie immer-liefhebbende Vader.  

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zondag 28 juli 2013

26.07.2013 Jezus


Er zit echt geen rangorde van spirituele verdienste in jullie dagelijkse activiteiten

John Smallman met Jezus op 26 juli 2013Het collectieve hart van de mensheid opent zich prachtig terwijl Lichtwerkers, Lichtdragers, en wegwijzers over de gehele wereld doorgaan hun intenties te versterken en te intensiveren, om zich perfect af te stemmen op het goddelijke Liefdesveld waarin allen gehuld zijn.  Het is alsof er zich een nieuw collectief Liefdesraster zeer snel over de gehele wereld aan het vormen was, om te integreren en zich volledig te verbinden met het goddelijke, om het lang-gewenste ontwaken van de mensheid te bewerkstelligen, en dat is precies wat nodig is en wat jullie aan het bouwen zijn.  Hier in de spirituele rijken is onze vreugde grenzeloos, terwijl we de steeds effectiever verbintenis met de Liefde observeren die de mensheid zo enthousiast omarmt.  Het feit dat jullie niet zien wat wij zien zou je niet moeten hinderen, want als je naar binnen gaat naar je heilige centrum, waar je Licht intens en eeuwig brandt, zul je een gevoel van troost, van zekerheid krijgen dat alles precies zo gaat als goddelijk gepland, zoals ongetwijfeld het geval is, en dat jullie ontwaken daarom onvermijdelijk is, wat jullie al zo vele malen door zoveel liefdevolle entiteiten verteld is. 

Gewoon blijven doen wat je aan het doen was, namelijk de oprechte en continue intentie hebben je Licht hoog te houden, terwijl je ten allen tijde in je dagelijkse leven liefdevolle intentie demonstreert.  Dat is alles wat je hoeft te doen... niets anders.  Het is heel simpel, diepgaand effectief, en toch hebben velen van jullie er moeite mee, vooral omdat jullie in jullie staat van beperkt bewustzijn vrijwel geen bevestigende feedback krijgen.  Dat is de reden waarom zo velen van jullie ofwel persoonlijk gechannelde boodschappen ontvangen of ertoe aangetrokken worden de berichten die anderen delen en openbaar maken, te lezen.  Het doel van deze berichten is jullie te verheffen en inspireren, en de Liefde waarmee ze vibreren en waarmee zij doortrokken zijn, omarmt je als je ze channelt of leest.  De aanmoediging die jullie door hen ontvangen versterkt je vastberadenheid, je intentie het heilige werk te blijven doen waar jullie je aan hebben gebonden om uit te voeren, ervoor zorgend dat het proces van ontwaken soepel blijft stromen, net zoals onze Vader wil.

Het werk dat jullie met zulke opgewektheid en vastberadenheid doen is een essentieel onderdeel van het proces.  Wanneer jullie je innerlijke plek van vrede binnengaan, om te zitten en je denkgeest van afleidingen en zorgen te zuiveren, zit je daar niet werkeloos te wachten om te worden gered!  Zitten mediteren, contemplerend op wat je je voorstelt als het goddelijke plan, of om inspirerende boodschappen van gidsen, engelen, of mentoren te channelen in de spirituele rijken, is absoluut niet zitten niksen, lui zijn, of op enigerlei wijze ineffectief zijn.  Het is de meest effectieve manier waarop jullie je levenscontracten kunnen nakomen, jullie redenen om geïncarneerd te zijn op Aarde op dit punt in haar spirituele evolutie. 

Om spirituele evolutie te laten gebeuren moeten mensen spiritueel bewust en actief worden, en ongeacht welke goede werken je aan het doen mag zijn om anderen te helpen, je moet ook regelmatig stille tijd alleen, en gecentreerd, doorbrengen, want dat is waar de echte en spirituele actie plaatsvindt.  Ja, jullie kunnen de intentie vasthouden en zouden dat moeten doen om liefdevol aanwezig te zijn in jullie dagelijkse fysieke activiteiten, wat ze ook mogen inhouden (let op dat er echt geen rangorde van spirituele verdienste in jullie dagelijkse activiteiten zit).  Maar zorg ervoor dat je ook ruimte laat voor die essentiële stille tijd, die tijd van inactiviteit, een zijnd met de vlam van Liefde die continu binnenin jullie brandt, waar het echte werk wordt gedaan.

Jullie weten allemaal dat je op een heilige weg naar huis, naar de Realiteit bent, maar de myriaden verleidingen die de illusie jullie voortdurend voorschotelt, slagen erin je af te leiden en te verstoren.  Maak er een punt van het te bemerken als dit gebeurt, zodat je je focus en aandacht des te sneller kunt laten terugkeren naar het werk dat je verkiest te doen.  Wij zijn altijd beschikbaar om jullie daarmee te helpen, dus alsjeblieft, doe – vaak – een beroep op ons, en we zullen er behagen in scheppen je te assisteren, als het ware, in het je spirituele balans te herkrijgen.  Dat is onze plicht, onze taak, onze roeping, en het geeft ons een enorme voldoening om te kunnen reageren op jullie verzoeken om assistentie.  We zijn nooit te druk met andere dingen bezig: wij zijn altijd beschikbaar en we zullen je nooit in de wacht zetten!  Wanneer je het gevoel hebt dat je hulp nodig hebt, roep ons dan meteen aan, en we zullen antwoorden.   

Ieder van jullie heeft je eigen persoonlijke gidsen in de spirituele rijken, ze zijn aspecten van je zielsfamilie en waken altijd over je, je aanmoedigend, en beschermend.  Ze zijn zich altijd bewust van je, en zich altijd bewust van jullie hoop en verlangens.  Maak er een punt van hen te vragen hun aanwezigheid te laten voelen, een intuïtieve aanduiding van hun aanwezigheid, en zij zullen ervoor zorgen, want ze willen dat je weet dat ze altijd bij je zijn.  Wanneer je je plotseling ‘herinnert’ waar je je sleutels gelaten hebt, je chequeboek, of waar je geparkeerd hebt, was een van hen je waarschijnlijk een duwtje aan het geven.  Dank ze.  Ze vinden het heerlijk om te worden herkend, gewaardeerd en bedankt.  Danken is een zeer effectieve manier om je energiefrequentie meer te verhogen in afstemming met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omringt.   

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 25 juli 2013

24.07.2013 Saul

Wees gewoon liefdevolle luisteraars

John Smallman met Saul op 24 juli 2013Het volume van de LIEFDE die uit de Bron van alles, God, onze Vader, stroomt en vervolgens door ons in de spirituele rijken en dan verder door het goddelijke Liefdesveld, waarmee ieder bewust wezen dat God schiep eeuwig is verbonden, is oneindig overvloedig.  Het is op dit moment zeer doelbewust gericht op het assisteren bij het aanstaande en goddelijk verzekerde ontwaken van de mensheid, want het is Gods Wil dat jullie ontwaken uit de nachtmerrie, waarin jullie al zo lang lijken te zijn ondergedompeld.  Focus jullie aandacht, zo vaak als jullie iedere dag kunnen, op het voelen en ervaren van de goddelijke Omarming die jullie zo liefdevol ieder moment wordt aangeboden, want dat helpt jullie je intentie om te ontwaken verder te versterken en te intensiveren.  En het is jullie intentie om te ontwaken, jullie collectieve intentie, welke het tot stand zal brengen.

God schuift nooit de wil van zijn geliefde kinderen terzijde, want Hij eert en respecteert hun grootsheid volkomen, ongeacht eventuele gebeurtenissen die zich zouden kunnen voordoen als ze hun vreemde en misleide spelletjes in de illusoire omgeving spelen, die ze precies voor dat doel gebouwd hebben.  Hij is zich er volkomen van bewust dat ze daarin geen vreugde, zaligheid, of eeuwig geluk gevonden hebben, en dat ieder van hen afzonderlijk, in het diepst van hun wezen, werkelijk alleen maar verlangt naar Huis terug te keren.  Derhalve biedt Hij hen alle assistentie die ze benodigen om hen in staat te stellen dat te doen.
    
Zoals jullie al vaak is verteld, die onbegrensde assistentie is er altijd voor jullie geweest; het is alleen dat jullie gedurende eonen dachten dat jullie het beter dan Hem wisten en er geen behoefte aan hadden.  Uiteindelijk werd die krankzinnige veronderstelling – een veronderstelling in deze context is het geloof in de waarheid van iets, zonder enige kennis of begrip van wat die veronderstelling eigenlijk betekent of waar het toe leidt – wordt door de mensheid gezien voor wat het is: een ernstige fout.  En de beslissing om het toe te staan om goddelijk te worden gecorrigeerd, is nu bereidwillig en dankbaar en collectief genomen.

Jullie reizen absoluut zeker langs de laatste stadia van je thuisreis.  Binnen jullie hartcentra weten jullie dat, dus het is tijd om je te verheugen in die goddelijke waarheid, terwijl jullie de oude veronderstellingen afdanken die jullie zoveel verwarring en pijn hebben bezorgd.  Door je te verheugen en op te vrolijken versterken jullie je intentie om te ontwaken.  Dit betekent niet het negeren of wegwuiven van het lijden dat velen ondergaan; het betekent troost putten uit de wetenschap dat voor alles goddelijk wordt gezorgd, en je dan liefdevol en compassievol te verbinden met allen die je pad kruisen.  Wees gewoon liefdevolle luisteraars, degenen in pijn toestaand zichzelf te ontlasten, zonder je ermee te verbinden of partij te kiezen in enige geschillen die hen dwars zouden kunnen zitten.     

Probeer niet ze te bekeren naar jouw meningen of overtuigingen, want dat is heel zeker zeer contra-productief.  Je hoeft alleen maar te kijken naar de geschiedenis van de mensheid van religieuze missies om de ‘ongelovigen’ te bekeren, om echt arrogante veronderstellingen gevaarlijk en waanzinnig aan het werk te zien!  Jullie liefdevolle aanwezigheid en de focus van je onverdeelde aandacht voor hen op de momenten die je met hen doorbrengt, is krachtige healing voor hen en voor jullie.  Als je probeert om je rede en logica te gebruiken om oplossingen te ontdekken voor de problemen van anderen, zul je alleen de zaak bemoeilijken (de wateren vertroebelen; muddy the waters).  Een compassievolle aanwezigheid voorziet ze van de vrede en het gevoel van zekerheid dat ze nodig hebben om toegang te krijgen tot hun eigen innerlijke weten, van waaruit alle geldige oplossingen doorbreken.

Jullie zijn allemaal onsterfelijke, goddelijke wezens van immense wijsheid, maar binnen de beperkte omgeving die jullie kozen om te bewonen en je mee te verbinden, is jullie wijsheid voor het grootste gedeelte voor je verborgen.  Wanneer jullie tijd voor jezelf vrij nemen en je spirituele centrum in stilte en eenzaamheid opzoeken, maken jullie de nodige toegang tot je inherente wijsheid mogelijk, die jullie zal helpen kwesties op te lossen die je anders voor grote moeilijkheden lijken te plaatsen.  Mens te zijn, een menselijk bestaan te ervaren, stelt je voor beperkingen; het is onderdeel van de menselijke toestand, aangezien jullie volledige en prachtige God-gegeven wijsheid niet kon worden ondersteund door jullie menselijke voertuig.  Echter, als jullie oprecht en liefdevol goddelijke hulp zoeken in de rust van je eigen centrum, is toegang tot je wijsheid voldoende om je problemen op te lossen.

Ieder bewust wezen kan precies toegang krijgen tot de hulp die ze op dat moment nodig hebben om hun problemen op te lossen, als ze ervoor kiezen om rustig naar binnen te gaan en te luisteren.  Meestal hebben mensen van hun opvoeding en hun maatschappelijke cultuur geleerd om alleen te werken met hun ernstig beperkte mentale vermogens, gelovend dat die het hoogst zijn.  En toch, nu en dan demonstreert een ‘aha’-moment een diepere wijsheid binnenin zichzelf, waartoe de toegang in het algemeen lijkt te worden ontzegd.  Dit is voor jullie eigen veiligheid.  Jullie hebben allemaal de uiterst schadelijke resultaten gezien of ervan gehoord die zogenaamde ‘briljante’ mensen elkaar, de mensheid, en de planeet als geheel, hebben aangedaan, wanneer hun ‘superieure’ intelligentie te veel vrijheid en gezag werd gegeven.  Als mensen moeten jullie worden beperkt, puur om jezelf te beschermen tegen de enorme schade waartoe jullie in staat zijn wanneer jullie onnadenkend handelen, of worden gedreven door gewelddadige en krachtige emoties.  Ongetwijfeld lijkt het jullie soms toe dat de grenzen die de fysieke omgeving en je mentale vermogens jullie opleggen, lang niet restrictief genoeg zijn!

Herinner jezelf eraan, wanneer zorgen van die aard je overvallen, dat jullie het leven in een illusoire omgeving ervaren en dat op de lange termijn, de eeuwige termijn, voor alles goddelijk wordt gezorgd.  In feite is jullie moment van ontwaken in jullie natuurlijke en volledig bewuste staat bijna daar.   

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 24 juli 2013

22.07.2013 Jezus


Falen is een optie noch een mogelijkheid

John Smallman met Jezus op 22 juli 2013Deze laatste momenten voor jullie ontwaken zijn zeer zenuwslopend en vermoeiend voor je, want het lijkt erop dat je eonen hebt gewacht – en in zekere zin heb je dat ook – ook al is maar een moment geweest, en toch gaat het wachten door!  Wij, jullie gidsen en mentoren in de spirituele rijken, zijn bij jullie om je te assisteren bij het verlichten van jullie twijfels en angsten en jullie spirits te verheffen.  En om jullie te herinneren, zoals jullie echt wel weten, dat het goddelijk plan – waarin ieder van jullie een essentiële rol heeft te spelen, een essentiële plicht heeft te vervullen die niemand anders in jouw plaats kan doen – perfect op schema ligt voor de ontvouwing van het grootse en illustere ontwaken van de mensheid.  Blijf je Licht enthousiast hoog dragen voor iedereen om te zien, want dat doen verheft en bemoedigt niet alleen anderen, maar het versterkt ook je eigen geloof, je eigen diepe innerlijke weten dat alles is zoals het moet zijn – want dat is Gods Wil.

Het Licht dat jullie allemaal dragen is veel, veel helderder dan je je ooit zou kunnen voorstellen, terwijl je worstelt onder (met) de beperkingen door de illusie op je bewustzijn geplaatst.  Echter, het effect van dat Licht op allen met wie je op enigerlei wijze omgaat, is enorm krachtig en verheffend, wat jouw en Gods intentie is, en is waarom je gekozen hebt Het te dragen.  Over de gehele wereld zijn de energievelden van iedere individuele Lichthouder zich voorzichtig maar snel naar buiten aan het verspreiden en de energievelden van allen op de planeet aan het doordringen, alles wat niet in harmonie is met het goddelijke Liefdesveld aan het oplossen en uitroeien, en iedereen aanmoedigend hun harten in acceptatie te openen – harten die, gedurende eonen, zich hadden geprobeerd af te sluiten voor de Liefde waaruit ze waren geschapen.  Het is nooit mogelijk geweest om een menselijk hart volledig af te sluiten voor zijn eeuwige verbinding met God, maar velen zijn er in geslaagd te weigeren om die verbinding met hun goddelijke Bron gedurende vele levens te erkennen.  Terwijl ze incarneerden voor elk nieuw menselijk leven, hielden ze de intentie vast open te zijn voor hun Vaders Liefde, maar de donkere energie die alles-doordringend was geworden binnen de illusie, was zeer verleidelijk, zijnde het tegenovergestelde van Liefde, iets dat heel anders leek, zelfs fascinerend, en ze werden regelmatig de angst, woede en vijandigheid die de illusie ondersteunt binnengetrokken.  

Het is heel moeilijk voor jullie om te begrijpen hoe je mogelijkerwijs gekozen hebt te proberen jezelf af te sluiten voor het goddelijke Liefdesveld waaruit jullie zijn geschapen, als je weet dat voordat jullie incarneerden jullie de zeer krachtige en positieve intentie hadden Ervoor open te zijn.  Nou, dat is in eerste instantie het effect van het kiezen van afscheiding van God.  God heeft jullie geschapen als enorm machtige wezens, zodat jullie de Realiteit, Zijn goddelijke Koninkrijk in de ruimste zin, konden genieten.  In plaats daarvan kozen jullie ervoor die macht op een ongeschikte manier te gebruiken.  We hebben dit al eerder besproken, elektriciteit als voorbeeld gebruikend: je kunt het gebruiken om te voorzien in licht, warmte, communicatie, vervoer, en je kunt het ook gebruiken om de stroom te leveren voor de elektrische stoel om mensen te executeren, om hekken te elektrificeren om mensen binnen te houden, om schijnwerpers met stroom te voeden om mensen in de gaten te houden en hen te controleren.  Van zichzelf is het gewoon – een energie die vele toepassingen heeft.  Het is het gebruik dat ervan wordt gemaakt dat zijn geschiktheid of ongeschiktheid definieert.
       
Toen jullie de illusie bouwden brachten jullie je immense macht met je mee daarin, en begonnen er bijna onmiddellijk mee te experimenteren, ermee te spelen, en jullie ontdekten de mogelijkheid om anderen te onderdrukken en controleren – Goddelijke macht!  Het bleek onweerstaanbaar.  En vandaag, terwijl jullie je illustere moment van ontwaken naderen, zijn er nog steeds een groot aantal onder jullie die die macht zou gebruiken voor diezelfde snode doeleinden.  Velen van jullie begonnen het oude adagium te geloven: ‘Je moet vuur met vuur bestrijden’.  En dus hebben jullie gedurende eonen gevochten, de ‘Goeden’ tegen de ‘Slechten’.  En, vanzelfsprekend, geloofden jullie allemaal dat je goed was en dat het de ‘anderen’ waren (een waarlijk allesomvattende frase met volkomen vernietigende connotaties!) die slecht waren en absoluut vernietigd dienden te worden, zodat ‘de vrede van God’ kon worden ingesteld en zou heersen.  Religie tegen religie in ‘rechtvaardige’ oorlogen – waanzin!    

Eindelijk wordt het Licht, de Liefde, die altijd bij jullie is geweest en volledig beschikbaar, erkend als de enige manier om uit jullie huidige catastrofale dilemma van eeuwigdurende oorlogen – tegen terrorisme, onrechtvaardige politieke systemen, boosaardige corporaties, het establishment, het anti-establishment, kanker, drugs, armoede... te komen, onophoudelijk oneindig en derhalve onoplosbaar!  Dus, ik herhaal, ‘Hou je Licht, continu, hoog’ terwijl we jullie eindeloze, overvloedige assistentie bieden in jullie intentie om moedig te zijn, om gezien te worden, om liefdevol te zijn, accepterend te zijn, en door dat te doen jezelf en de wereld, permanent, te veranderen.  Falen is een optie noch een mogelijkheid, want er bestaat alleen maar LIEFDE.  Al het andere is illusoir.  Jullie zullen ontwaken in het schitterende Licht van Gods eeuwige dag!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 22 juli 2013

21.07.2013 Saul

Een prachtige samenkomst van de menselijke familie is begonnen

John Smallman met Saul op 21 juli 2013Het lang-verwachte en op-gehoopte moment van het opnieuw volledig bewuste wezens worden, een met elkaar en met God – en hier volledig bewust van zijn – komt steeds dichterbij, terwijl meer van jullie ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de collectieve intentie om te ontwaken.  Het kan instant gebeuren wanneer het Liefdesveld dat jullie allemaal omhult en verenigt, volledig wordt erkend.  Ondanks alle aandacht voor de illusie en haar problemen, is er een groeiend besef dat een ommekeer in de perceptie essentieel is, willen jullie de oude manieren van oordeel, vergelding, en conflict achter je laten, zodat jullie in harmonie met elkaar kunnen leven, ongeacht ras, huidskleur, godsdienstige of politieke overtuiging, en dat bewustzijn is wat jullie zo effectief op jullie pad naar ontwaken voort drijft. 

De Eenheid (Oneness) van God is wonderlijk stimulerend en buitengewoon geweldig.  Het kan alleen worden ervaren.  Proberen Het te beschrijven in woorden of beelden, in feite op welke wijze dan ook, zoals zo veel van jullie mystici en verlichte mensen jullie hebben verteld, gaat voorbij aan het mogelijke.  Echter, degenen die Het hebben ervaren, hebben over weten te brengen aan degenen die bereid zijn om te luisteren, dat Het een ervaring is die alle vreugde, opwinding, en verstand te boven gaat, Het IS gewoon!  En allen zijn Daarbinnen gehuld, zelfs als ze ervoor kiezen onbewust te blijven – zich onbewust zijn is een keuze die de mensheid heeft gemaakt.  Nu zijn jullie in het proces van het veranderen van jullie denkgeesten en jezelf toe te staan jezelf te openen voor het oneindige wonder van Gods eeuwige liefde voor jullie.  Niets wat je kunt denken, zeggen of doen, kan in de verste verte compenseren wat jullie verloren zijn toen jullie ervoor kozen onbewust te worden, dat is waarom jullie nooit echte bevrediging kunnen vinden binnen jullie illusoire omgeving.  Jullie moeten ontwaken.  En dat zullen jullie! 

Bewustzijn, God, is een massief, een uitgestrekt, een oneindig veld van liefdevol en accepterend Bewustzijn, waarin alles wat is, elk deel van het bewustzijn van het oneindig kleinste tot het oneindig grootste, eeuwig bestaat in volmaakte gelukzaligheid-gevulde harmonie.  Binnenin dat veld zijn een aantal kleine zakken, bellen, of insluitingen, waarin een aspect van het bewustzijn, zeer tijdelijk, ervoor heeft gekozen een spelletje te spelen van het zich onbewust te zijn van zijn eenheid en te doen alsof het afgescheiden, individueel is.  De mensen op Aarde ervaren het leven op dit moment in een dergelijke illusoire enclave, maar het onbewustzijn dat ze verkozen te ervaren is aan het slijten, terwijl ze zich naar hun moment van ontwaken bewegen.  Onbewust zijn – wat de mensheid absoluut is geweest – is een zeer onnatuurlijke staat van zijn die slechts een moment kan duren, een beetje zoals de zeepbellen die kinderen blazen en die bijna zogauw ze zijn gevormd knappen, de daarin opgesloten lucht terug in de omringende atmosfeer loslatend.      

De ‘zeepbel’ van onbewustzijn waarin jullie op dit moment lijken te zijn ingesloten en afgesneden van de Realiteit, heeft geen andere optie dan te knappen wanneer de vochtige film die het omsluit opdroogt en in de omringende lucht verdwijnt.  Dan zal het onbewustzijn dat erin opgesloten is gewoon verdwijnen terwijl deze volledig en liefdevol wordt ondergebracht in het goddelijke Bewustzijnsveld, waarvoor het zich had proberen te verbergen.  Onbewustzijn bestaat niet, kan niet bestaan.  Het zou hetzelfde zijn als een staat van intense duisternis, een donker gat, waar er geen schim of schaduw is om het te veroorzaken, in een plek die volledig verlicht wordt door de middagzon.

Onbewustzijn is een denkbeeldige toestand van onwetendheid die de mensheid heeft gebouwd zodat het de vele gewetenloze en onliefdevolle activiteiten kon rechtvaardigen waarin het gedurende de eonen betrokken was.  Als jullie jezelf toegestaan hadden volledig bewust te blijven, hadden jullie nooit verwikkeld geraakt in het oordelen van elkaar, leidend tot intense onenigheid, angst, haat, conflict, en eindeloze oorlog.  Terwijl jullie onbewustzijn vervaagt en daarna desintegreert, beginnen jullie de waanzin te herkennen van zovele van jullie activiteiten en geplande toekomstige activiteiten, en dus ondernemen jullie stappen om daar een eind aan te maken.  Nu hebben velen van jullie de vastbesloten intentie geweld tegen elkaar te stoppen, ongeacht de omstandigheden, en de resultaten van deze individuele liefdevolle intenties is een groeiend energieveld, wat effectief alle energieën die daar niet mee in afstemming zijn aan het verzadigen, verdrinken, en vervolgens transformeren is.  

Wantrouwen is een energie van angst waar velen van jullie zich in wanhoop aan hebben vastgeklampt, terwijl jullie de conflicten observeerden of eraan deelnamen die bijna continu overal om jullie heen gaande leken te zijn.  Nu is het goddelijke Liefdesveld dat de Aarde omhult alle angst en haat aan het oplossen, terwijl de energie die dat ondersteunde getransformeerd raakt door de collectieve keuze van de mensheid om te ontwaken uit het nachtmerrie inferno van wantrouwen en conflict, dat zo rampzalig ieder van jullie veel te lang in het vuur van je eigen bitterheid en verwarring beknot heeft. 

Vertrouwen ontstaat wanneer mensen stoppen met wantrouwen en ophouden met het oprichten van de verdedigingswerken die wantrouwen eist.  Dat gebeurt nu over de gehele wereld in een ongekende expansie van bewustzijn, dat dat de enige manier is uit de oorlogen en conflicten die jullie geplaagd hebben sinds vóór het begin van de geschreven geschiedenis.  Jullie hebben je gerealiseerd dat er een betere manier moet zijn, en dat er een betere manier is, en jullie verbinden je daar nu in steeds grotere aantallen mee.  En die manier is door elkaar te respecteren en eren, ongeacht hoe divers de culturen, etniciteiten, religies en politieke overtuigingen mogen zijn die zo lang zijn gebruikt als een manier om jullie te verdelen en tegen elkaar op te zetten.  Die dagen zijn voorbij.
  
Een prachtige samenkomst van de menselijke familie is begonnen.  Het is als een enorme familiereünie, een samenkomen om een huwelijk of een geboorte te vieren.  En net als in zo'n viering, eren de jonggehuwden elkaar in hun geloftes, of de ouders eren en verwelkomen hun nieuwe kind, alle aanwezigen maken nu een nieuwe en liefdevolle start, alle familieleden groetend, en ermee instemmend oude grieven los te laten en te vergeven die waren gaan etteren in plaats van bijgelegd te worden.  Na de viering kan door alle aanwezigen heel zeker een grote verlichting van het collectieve energieveld worden gevoeld. 

Open jezelf nu om die energetische verschuiving te voelen, die transformatie die jullie bemoedigt anderen te omarmen in plaats van hen te wantrouwen en te vermijden.  Allen zijn een – dat weten jullie.  Jullie kunnen dat niet langer ontkennen door te doen alsof jullie worden gescheiden door ras, godsdienst, klassenverschillen, geslacht of de veronderstelde waarde voor de samenleving.  Open jezelf door jezelf en anderen te eren, en door gracieus de jouw aangeboden erkenning te aanvaarden, en voel het goddelijke energieveld je omarmen terwijl je dat doet.  

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zondag 21 juli 2013

19.07.2013 Jezus


Het gordijn staat op het punt omhoog te gaan voor de volgende acte

John Smallman met Jezus op 19 juli 2013Hier in de spirituele rijken observeren we, met enorme vreugde, de snelle vooruitgang van de mensheid in de richting van ontwaken.  Ja, we blijven jullie dit vertellen, en de reden is dat frequent enthousiaste aanmoediging, zoals deze waarneming, jullie helpt in het focussen en het vasthouden en versterken van jullie intentie om te ontwaken uit de illusie.  Er zijn nog steeds veel afleidingen die zouden kunnen proberen jullie van je pad af te brengen, en dus zullen we doorgaan met jullie aandacht terug te brengen naar de nu uit te voeren taak – wakker worden en volledig bewuste wezens worden, zoals jullie goddelijke bestemming is.
Alles wat de goddelijke Bron schiep is perfect, is bewust, en evolueert bewust spiritueel.  Die voortdurende evolutie leidt altijd tot toenemende vreugde want het is een voortdurend groeiende staat van bewustzijn, die het een entiteit mogelijk maakt zichzelf en God steeds juichender te kennen.  En dat, natuurlijk, is de goddelijke Wil – zich steeds uitbreidender gejuich voor de gehele schepping.  Terwijl jullie gefocust blijven op de illusie is dat extreem moeilijk voor jullie om je voor te stellen, terwijl je de intense tekortkomingen observeert van jullie momenteel ervaren leefomgeving.  We zijn buitengewoon gespitst op en enthousiast in onze inspanningen om jullie jullie weg naar Huis te helpen vinden, want dat is ons opgewekte doel, en omdat jullie aankomst, jullie ontwaken, ons ook intense vreugde zal brengen.   
De huidige voortgang van de mensheid in de richting van het moment van haar ontwaken is volkomen ongeëvenaard.  Sinds de kennelijke afscheiding van God plaatsvond, zovele eonen geleden, zijn jullie nooit zo vastberaden betrokken geweest in een dergelijk snelle expansie van jullie collectieve spirituele evolutie.  Dit is een tijd van buitengewone spirituele vooruitgang voor jullie die niet kan en zal worden verhinderd, vertraagd, of voorkomen – want dit is haar moment.  Het is goddelijk gepland en voorbereid, om ervoor te zorgen dat het voort zou barsten in jullie bewustzijn met een overweldigend schittering, waarvan je onmogelijk het herkennen zou kunnen missen.  Het is jullie nu al aan het inspireren en opbeuren terwijl het jullie de volslagen ontoereikendheid en nutteloosheid van jullie huidige sterk beperkte en inflexibele perceptie van een wereld in conflict toont, terwijl tegelijkertijd het fantastische panorama van voor ons liggende mogelijkheden voor jullie openend, terwijl jullie aan boord gaan van een pad dat iedereen, zonder uitzondering, de warme acceptatie en het waardige respect biedt welke ieder kind van God verschuldigd is.
De tijd voor onderdompeling in de illusie, en al haar verlokkingen en afleidingen, is ten einde.  Het heeft jullie vele uitdagingen en lessen voorgeschoteld die jullie, collectief, verkozen te ervaren.  Het is nu tijd voor jullie om voorwaarts te gaan, al het lijden en conflict achterlatend, en te expanderen in de Zelven van oneindige potentie die jullie Vader geschapen heeft om jullie van eeuwige vreugde te voorzien.
Het lijkt jullie toe dat jullie in een wereld hebben geleefd van lijden, pijn, en frequente opoffering die uiteindelijk en onverbiddelijk eindigt met de dood van je fysieke lichaam – van jou.  Maar dit is niet het geval.  Jullie werden geschapen als onsterfelijke wezens voor het eeuwige geluk in je Vaders goddelijke koninkrijk, want dat is Zijn wil voor jullie, en bijgevolg komt ook deze kortstondige excursie in een minder-dan-volledig aantrekkelijke omgeving tot een einde, wat het moet.  
Jullie keuze om een omgeving van loskoppeling, chaos en verwarring uit te denken was slechts een  tijdelijke aberratie (afwijking) die eonen lijkt te hebben geduurd.  De sluier die jullie weefden om de Realiteit voor je te verbergen staat op het punt te desintegreren, want het was niet gemaakt om heel te blijven.  Het is versleten, en alle plagen, bederf, en parasitaire aandoeningen die ervan gegeten hebben, hebben het uiteindelijk naar het punt van desintegratie gebracht.  Het is volkomen instabiel, en de weinige balans die jullie erin wisten te brengen, is niet langer levensvatbaar.  Derhalve is het aan het wiebelen en scheuren als een vervallen hangmat die op instorten en je eruit tuimelen staat... je terug naar huis naar de Realiteit brengend.  
De Nieuwe Tijd is aangekomen, zoals jullie al vele malen gedurende de laatste paar maanden verteld is, en om een theatrale productie als een analogie te gebruiken, het gordijn staat op het punt omhoog te gaan voor de volgende acte, waarvan jullie allemaal weten dat het de problemen zal oplossen die bij jullie allemaal zoveel ontsteltenis en ontzetting hebben veroorzaakt.
Met het goddelijke Liefdesveld dat jullie steeds krachtiger omarmt, zijn jullie spirits aan het oprijzen terwijl jullie bewustzijn van de onmogelijkheid van het iets anders zijn dan een met God en met elkaar, zich versterkt en intensiveert.  Blijf jezelf aan deze onmiskenbare waarheid herinneren, want iedere keer dat je jezelf daaraan herinnert, worden jullie twijfels en angsten, die volledig onterecht zijn, verder verzwakt.  En het zijn alleen die welke nu de illusie ondersteunen.  

Vergeet niet te vragen, en blijf ons, jullie spirituele gidsen en mentoren, vragen jullie te assisteren wanneer je vastberaden van plan bent om je twijfels los te laten en je enthousiast met het Liefdesveld te verbinden, dat je op ieder moment van je eeuwige bestaan ondersteunt.   

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 16 juli 2013

14.07.2013 Jezus


Welk doel zou belangrijker kunnen zijn dan het opnieuw de volslagen vreugde van het je ware zelf zijn te ervaren

John Smallman met Jezus op 14 juli 2013De mensheid is naar het moment van ontwaken aan het racen en jullie momentum is niet te stoppen.  Velen van jullie hebben het gevoel dat er niets van belang gaande is, terwijl jullie kijken of luisteren naar het dagelijkse nieuws van de massamedia en meer horen van hetzelfde soort verhalen die jullie al jaren gehoord hebben.  Maar onder het niveau van jullie bewustzijn gebeurt er veel, en jullie zijn je er op een diep innerlijk niveau bewust van.  Het is duidelijk in jullie dagelijkse leven, hetzij als dingen die naar boven komen ter aandacht en om los te laten, of als een gevoel dat er iets van betekenis, van groot belang is, maar je weet niet wat, dat in het verschiet ligt.  Het is verontrustend, omdat jullie op zoek zijn naar aanduidingen of tekens van de media die jullie innerlijke gevoel van verwachting zouden kunnen bevestigen, maar dat kan niet gebeuren.  Wat er zal gebeuren is dat veranderingen, die schokkend voor velen zullen zijn, zullen plaatsvinden en gerapporteerd worden, en dan zullen jullie je 'aha'-moment hebben wanneer de fysieke gebeurtenissen die worden gemeld zich afstemmen en resoneren met jullie gevoelens van verwachting.  
Maar, zoals jullie wel weten, de tijd is een essentieel onderdeel van de illusie, en alles wat jullie te wachten staat is al gebeurd: het gebeurde op bijna hetzelfde moment dat jullie ervoor kozen te proberen jezelf af te scheiden van de Realiteit.  Uiteindelijk hebben jullie gezamenlijk de beslissing genomen om te stoppen met spelletjes spelen in de illusie – spelletjes van een heel gruwelijke aard – en te ontwaken.  En het is een gevoel van die collectieve beslissing die jullie voelen terwijl jullie vol verwachting wachten op jullie zegevierende en lang gezochte terugkeer naar de Realiteit.
Temper terwijl jullie wachten, je geduld, je twijfels, je angsten door jezelf eraan te herinneren dat jullie de geliefde kinderen van God zijn die eeuwig in Zijn Tegenwoordigheid zijn, omarmd door Zijn Liefde, en dat jullie ontwaken onvermijdelijk is, want, afgezien van het feit dat het onmogelijk is voor alle eeuwigheid te blijven slapen, dat het goddelijk gesanctioneerd en dus verzekerd is.  De kracht en de vastberadenheid van jullie intentie om het Licht vast te houden, en daarmee de mensheid te brengen naar het punt van ontwaken uit de nachtmerrie, is veel krachtiger dan jullie je bewust van zijn, dus blijf deze gedurende de dag vernieuwen, wanneer je maar een moment neemt om je stille ruimte binnen te gaan en te focussen op je levensdoel dat, zoals jullie weten, is om te assisteren bij het al jullie zusters en broeders thuis brengen naar de Realiteit, door ze aan te duwen richting wakkerheid (wakefulness).
Het is echt gewoon een kwestie van stimuleren en intensiveren van je bewustzijn van je levensdoel.  Iedereen nu geïncarneerd op Aarde heeft ervoor gekozen om een essentieel en onvervangbaar aspect van dit zeer glorieuze doel te zijn.  En welk doel zou hoe dan ook belangrijker kunnen zijn dan om de mensheid te helpen te ontwaken uit deze nachtmerrie van wantrouwen, verraad, bedrog, corruptie, en lijden, en het opnieuw de volslagen vreugde van het je ware zelf zijn te ervaren, en deze glorieuze zelven te herkennen in de eeuwige en briljante Tegenwoordigheid van God, de goddelijke Bron van al wat is?   
Je bewust te zijn van jezelf als eeuwig aanwezig in God is jullie goddelijke bestemming, en niets kan voorkomen dat dat bewustzijn binnen in ieder van jullie openbarst.  Het is jullie natuurlijke staat, die jullie tijdelijk kozen om jezelf voor te verbergen, door het te negeren, en door te doen alsof je afgescheiden was van Dat waarvan niets afgescheiden kan zijn: de Bron van alle bestaan.  Jullie weten dit... maar terwijl jullie je verbinden met de illusie, zijn jullie in staat dit weten voor jezelf te verbergen, en daarzonder voelen jullie je beroofd, verloren, verlaten; jullie kunnen je zelfs afvragen of jullie wel echt bestaan, afgezien van een kort, onovertuigend, en angst-gevuld menselijk leven, waarin lijden en angst jullie naar het onmogelijke doen streven – d.w.z. permanente liefde, veiligheid en beveiliging – in een voorbijgaande droomtoestand.  Het is deze volstrekt onbevredigende gang van zaken die jullie meesterlijk en onverbiddelijk naar jullie grootse ontwaken duwt.

Het continu vasthouden van de intentie tot ontwaken is jullie pad voorwaarts, en jullie hebben onbeperkte hulp van jullie spirituele gidsen en mentoren terwijl jullie je weg naar huis gaan door gewoon die intentie vast te houden.  Vergeet niet, alles wat er gebeurt tijdens jullie mensenlevens is een kans om je spirituele evolutie te stimuleren en je dichter naar het moment van ontwaken te brengen.  Iedereen met wie je interacteert – maakt niet uit hoe cruciaal of, omgekeerd, hoe onbelangrijk de interactie lijkt te zijn – biedt je een les aan, een spirituele les die je hebt verkozen te leren.  Jullie spirituele gidsen zijn ook met jullie aan het communiceren via andere mensen, dus wijs nooit iets van de hand dat zich als betekenisloos voordoet.  Het leven in de illusie, wat het verder ook mag zijn, is nooit betekenisloos.  En je kunt de doorgaande betekenis, van moment tot moment, blootleggen door zonder oordeel te accepteren wat er omhoog komt, en vervolgens te reageren met liefde. 

Jullie zijn allemaal Liefde, ook al hebben jullie moeite met het herkennen hiervan.  Derhalve, door liefdevol in iedere situatie te reageren, zullen de lessen die je worden voorgeschoteld veel gemakkelijker geleerd worden.  Je weet dat je spiritueel aan het leren en je aan het ontwikkelen bent, als je met gelijkmoedigheid kunt omgaan met de meerderheid van de gebeurtenissen en situaties die je voorgeschoteld krijgt.  Vredige acceptatie, in plaats van boze wrok over ongunstige of onplezierige gebeurtenissen waarbij je betrokken bent, laat je duidelijk zien dat je op je heilige pad naar ontwaken bent.  Wanneer je in rustige acceptatie bent van wat er ook op je pad komt, heb je de macht en het verlangen om alleen liefde te bieden, en door dit te doen, stimuleer je je spirituele evolutie en ook die van alle andere betrokkenen.  Dat is wat je geïncarneerd bent te doen, dus wees blij dat de mogelijkheden die je nodig hebt voor groei zich blijven voordoen, je toestaand je te ontwikkelen en derhalve je te herinneren wie je werkelijk bent.  En dat is iets wat ik niet opnieuw voor jullie hoef uit te tekenen, want jullie weten dit zonder twijfel.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 15 juli 2013

14.07.2013 Saul


De informatie die nu aan het licht gebracht wordt bekrachtigt jullie allen als nooit tevoren  


John Smallman met Saul op 14 juli 2013Wij zijn allen een.  Dat is het goddelijke, het onontkoombare, en de meest wonderlijke waarheid, en alles wat je hoeft te doen is om het te omarmen en te leven.  Wanneer je dat doet zal er vrede, harmonie, en onvoorwaardelijke acceptatie zijn binnen de gehele mensheid.  De energieën van jullie Nieuwe Tijd stromen binnen en demonstreren deze waarheid over de gehele wereld, terwijl steeds meer van jullie jezelf in acceptatie hiervan openen.  Het is een eeuwige waarheid die nu zo duidelijk wordt, zo onweerlegbaar, dat niemand deze kan blijven ontkennen en nog steeds beweren nuchter en goed geïnformeerd te zijn.  

Jullie wetenschap heeft, zonder een spoor van twijfel, bewezen dat jullie je planeet niet kunnen blijven behandelen als een plek van onbeperkte middelen voor jullie om te delven, terwijl jullie haar op hetzelfde moment ontheiligen door jullie letterlijk giftige landbouwbeleid en door het gebruik van haar als een stortplaats van toxisch afval, waarin je het bewijs kunt storten van jullie materialistische en gewetenloze activiteiten.  Het is bewezen dat jullie een zijn met haar en met elkaar.  Ze heeft gezorgd voor alles wat jullie nodig hebben om in veiligheid, comfort, en vreedzame harmonie te leven, en toch lijkt het erop dat jullie vastbesloten zijn de gastvrije en verwelkomende omgeving te vernietigen die ze zo gewillig biedt en welke het leven op haar levensvatbaar maakt. 
  
Over de gehele planeet zijn liefdevolle wezens bezig geweest en blijven bezig groepen te vormen die de essentiële vaardigheden en competenties bij elkaar zullen brengen, samen met de nodige invloed en vastberadenheid, om de schadelijke activiteiten om te keren en daarna te herstellen die zo lang zo achteloos op de planeet gebruikt zijn.  Voldoende aantallen van jullie zijn zich er nu van bewust geworden dat deze onverschillige en vernietigende manieren van leven niet kunnen worden toegestaan door te gaan, wanneer de grote veranderingen die nodig zijn voor jullie om jullie juiste rollen als voogden en beschermers van de planeet aan te nemen, in werking dienen te worden gesteld.  Zelfs jullie mainstream media rapporteren over de afbrokkelende fundamenten die aan jullie politieke, militaire, industriële en economische systemen en organisaties ten grondslag liggen, hoewel, tot nog toe zijn ze niet bereid te erkennen en er in het openbaar op te wijzen dat jullie niet op jullie huidige koers kunnen blijven doorgaan, tenzij jullie zelfvernietiging van plan zijn.  

Ja, van tijd tot tijd hebben individuen en groepen de aandacht gevestigd op tal van essentiële kwesties die dringend aandacht nodig hebben, als de mensheid haar eigen uitsterven niet wil bewerkstelligen.  En terwijl de betrokkenen zeer zeker de strekking hebben begrepen, doen zij die – nog net – de teugels van de macht in handen houden, hun uiterste best om het overweldigende bewijs van het dreigende massa-uitsterven van de mensheid waar jullie huidige beleid naartoe leidt, in diskrediet te brengen en vervolgens te negeren.

Vanwege het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult en vanwege zijn enorme invloed op de mensheid, heeft jullie collectieve denkgeest nu de beslissing genomen om te ontwaken en om de illusie te ontbinden met al haar angst-geöriënteerde machtsstructuren.  Dat is de reden waarom zo veel gevoelige en geheime informatie – waarvoor zijn aan de macht en zij die van hen afhankelijk zijn zoveel moeite hebben gedaan om het verborgen te houden – nu onthuld wordt door een steeds groter wordende schare klokkenluiders.  Tot nu toe hebben jullie slechts het topje van de ijsberg van bedrog en corruptie gezien dat ten grondslag ligt aan de systemen die zogenaamd – als je de retoriek gelooft – voor het welzijn van de mensheid werden opgericht.  Naarmate de dagen verstrijken, zal meer en meer alarmerende informatie in de publieke arena worden vrijgegeven.

Zoals jullie allemaal weten, informatie is macht, en de informatie die nu aan het licht gebracht wordt bekrachtigt jullie allen als nooit tevoren.  Dit betekent niet dat een gewelddadige en gewapende revolutie de planeet zal overspoelen.  Dat zou volkomen zelfvernietigend zijn, zoals al zo vaak gedemonstreerd is in de geschiedenis van de mensheid gedurende de eonen.

Nee, de Liefde die jullie omhult in haar warme en onvoorwaardelijk accepterende omarming brengt heel duidelijk het besef in jullie collectieve en individuele bewustzijn dat geweld en een zelfingenomen zoektocht naar schadeloosstelling een reeds gevaarlijke en instabiele situatie alleen maar verder zal verergeren.  En natuurlijk laat Het jullie ook zien, en jullie er continu aan herinnerend, dat jullie allen een zijn – dat alles wat iemand doet en denkt op iedereen invloed heeft.  

Binnen de illusoire omgeving die jullie op dit moment ervaren, zijn de directe gevolgen die iemands gedachten, woorden of daden op anderen of op de planeet hebben meestal niet meteen duidelijk, en worden soms nooit gekend.  Echter, jullie worden je er absoluut bewust van dat er geen gedachten, woorden of daden zijn die zich niet verspreiden als rimpelingen op een vijver, onnoemelijke verstoringen veroorzakend ver voorbij jullie directe gezichtsveld.

Het goddelijke Liefdesveld stimuleert jullie nu actief om, permanent, jullie perceptie van de wereld en van al de verschillende rassen en culturen die ze ondersteunt, te veranderen.  Het herinnert er jullie aan dat jullie allen kinderen van God zijn, innig en eeuwig door Hem geliefd, en bij dat het geval zijnde, is jullie enige optie elkaar met liefde en respect te behandelen, elkaars keuze van levensstijl, religie, cultuur, enz., erend en vervolgens volledig afziend van oordeel van enig soort.

De Liefdesstroom over de planeet heeft serieus, zonder uitzondering, effect op iedereen, dus eer je liefdevolle gedachten en impulsen.  Denk niet dat je gek aan het worden bent.  Wat je ervaart – ook al lijkt het vreemd, ongewoon of ongepast – is de instroom van Liefde in jullie harten, want jullie zijn nu klaar Het te accepteren en Ernaar te handelen.  Iedereen voelt deze aandrang om liefdevol te zijn.  Handel ernaar en geniet van de geweldige resultaten die volgen, terwijl anderen op dezelfde manier reageren.     

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 13 juli 2013

Jesus - Gelukkig ontwakend uit een nachtmerrie die al uit jullie herinneringen aan het vervagen isGelukkig ontwakend uit een nachtmerrie die al uit jullie herinneringen aan het vervagen is

12 juli 2013 Jezus via John Smallman
  
Wanneer de mensheid ontwaakt in de Realiteit – wat het niet kan voorkomen – zal het een omgeving ervaren die zo volledig verschillend is van degene waaraan het gewend is, dat het, om het ronduit te zeggen, voor jullie allemaal heel overdonderend (mind-blowing) zal zijn.  Het moment van ontwaken is iets waar jullie in ieder van jullie levens voor hebben gebeden en op gehoopt, iets waar jullie gestaag naartoe gewerkt hebben sinds het moment van de schijnbare afscheiding van jullie hemelse Vader.  In het centrum van je wezen heb je altijd geweten dat dit het leven zou zijn waarin jullie ontwaken zou gebeuren; als gevolg daarvan voelen velen van jullie zich nu kriebelig, ongeduldig, wrevelig, zelfs geagiteerd, terwijl jullie wachten op de afronding van jullie proces van ontwaken.

Deze gevoelens stuwen en leiden jullie standvastige vastberadenheid om te ontwaken, en hoewel ongemakkelijk voor jullie, ze hebben de neiging jullie op koers te houden voor jullie bestemming, dus dank ze in plaats van geërgerd te raken, want ze openen je voor het accepteren van de grote veranderingen in je begrip van hoe in harmonie met elkaar en jullie prachtige planeet te leven, en ze helpen jullie mee te doen in het ze tot stand brengen.  Het is een beetje alsof je wakker wordt geschud uit je oude vertrouwde sleur, wanneer nieuwe hobbels en obstakels de rit ongemakkelijk maken, en dus doe je de nodige wegreparaties om de weg opnieuw vlak te maken.  Vecht niet tegen je wrevelige gevoelens of probeer ze niet te onderdrukken; laat ze gewoon stromen en ze zullen verdwijnen.  Anders eisen ze onnodig jullie aandacht op, en de intentie liefdevol te zijn – jullie energiemotor – raakt uit de versnelling en de voortgang stokt, wanneer je je in plaats daarvan bezig houdt met woede of frustratie, de motor toestaand te razen en oververhitten.

Velen van jullie ervaren op dit moment frustratie omdat er zoveel is beloofd en zich zeer weinig lijkt te materialiseren.  Dit gebrek aan zichtbare vooruitgang is, natuurlijk, te wijten aan de beperkingen die de illusie ondersteunt en die je accepteert.  Jullie zijn op dit moment in het proces van het je losmaken van de illusie en al die beperkingen.  De meesten van jullie zijn je hele leven tegen die beperkingen uitgevaren, van kleutertijd via jeugd, school, werk, gezin en maatschappij – 'Je kunt dat niet doen', 'Doe dat nou niet' – eindeloos je vrijheid inperkend.  Maar je investeerde daar natuurlijk in, want het kan erg handig zijn om anderen in te perken zodat ze zich niet met je kunnen bemoeien of je storen.  En al deze regels en beperkingen zijn gebaseerd op angst en gebrek aan vertrouwen ten aanzien van je medemens – jullie goddelijke en eeuwige broeders en zusters! – welke keer op keer bewezen hebben geldige houdingen, geldige zorgen te zijn in een gevaarlijke en onvoorspelbare wereld.  Zonder hen zou er ongetwijfeld chaos volgen.

Nu zijn jullie in het proces van het het jezelf loskoppelen van en ontwarren uit deze oude harnassen van wantrouwen en angst, die jullie zo lang zo oneerlijk lijken te hebben gecontroleerd en beteugeld.  Maar niets is echt oneerlijk, omdat jullie allemaal, ieder van jullie afzonderlijk, ervoor kozen zich met de illusie te verbinden en er deel van te zijn.  De collectieve beslissing gemaakt te hebben om te ontwaken, moeten al die schijnbaar essentiële en beschermende houdingen worden afgeworpen.  Liefde moet angst vervangen, en om dat te doen moeten jullie je hart openen en jezelf toestaan om liefdevol te denken, spreken en handelen.

Angst houdt jullie terug.  Maar het lijkt krankzinnig te vertrouwen als uit je eigen persoonlijke ervaring blijkt dat niemand die je kent echt kan worden vertrouwd; soms vertrouwd, ja, misschien... maar altijd? Geen denken aan!

Dat is de grootste blokkade naar jullie ontwaken, en geloof het of niet, jullie maken enorme vooruitgang in het loslaten ervan.  Ik denk dat ieder van jullie, in de laatste paar jaar, en zeker in de laatste paar maanden, aangenaam verrast was wanneer een vreemdeling, zonder zichtbare of duidelijke reden, je onverwacht vriendelijk behandelde, mogelijk in een situatie waarin woede normaal plaatsgevonden zou hebben.  Probeer je zoveel van die gelegenheden te herinneren als je kunt – hoe gering en onbeduidend ze op dat moment ook geleken mogen hebben – en gebruik ze als geheugensteuntjes voor jezelf, dat verbazingwekkende veranderingen overal ter wereld aan het gebeuren zijn.

Jullie zijn zo gewend aan aandacht voor het negatieve, het duistere, dat het veranderen van je perceptie moeilijk is, maar je kunt en moet dat doen.  En je zult dat doen, want diep binnenin jezelf ben je de vleesgeworden Liefde, en dat is hoe je de wereld verandert.  Als jullie je focus veranderen van het negatieve naar het positieve, verandert jullie perceptie ook, en in plaats van overal bedreigingen en vijanden te zien, zie je mensen als jezelf, soms angstig en bezorgd, maar desalniettemin de beslissing nemend, de keuze makend vaker en vaker liefdevol te zijn.

Jullie – ieder van jullie afzonderlijk – veranderen de wereld, een persoon tegelijk, en omdat zo velen van jullie dat doen, zijn de veranderingen die gebeuren overal ter wereld fors en snel.  Succes is onvermijdelijk, dus laat los en wees jezelf: liefdevolle, inspirerende, en heerlijke kinderen van God, gelukkig ontwakend uit een nachtmerrie die al uit jullie herinneringen aan het vervagen is.

 Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


 Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands