Marcadores

donderdag 20 juni 2013

19.06.2013 SaulJullie myriaden regels en voorschriften werden meestal uitsluitend gemaakt ten voordele van degenen in invloedrijke posities 

John Smallman met Saul op 19 juni 2013Het goddelijke energieveld waarin jullie altijd zijn gehuld, heeft een steeds grotere invloed op de mensheid nu het moment voor jullie grootse ontwaken nadert.  En het zal een groots ontwaken zijn!  Jullie hebben allemaal heel hard gewerkt om het tot bloei te brengen, en de resultaten zullen jullie zeker niet teleurstellen – teleurstelling is van de illusie.
  
Teleurstelling is endemisch, gedurende eonen bijna een besmetting op Aarde geweest, aangezien individuen voornamelijk levens hebben geleefd waarin hun eerste zorg voornamelijk hun eigen overleving is geweest.  Ze kwamen van tijd tot tijd bij elkaar als een ramp of een catastrofe plaats vond of dreigde, maar alleen dan.  Verder focusten jullie je bijna uitsluitend op het verzekeren van je individuele voortbestaan vanwege de bijna continue staat van angst of vrees die jullie blijkbaar afgescheiden of individuele staat veroorzaakte.  En dat is de reden waarom teleurstellingen zo vaak werden meegemaakt.  

Allen zijn een.  Proberen te leven alsof dit niet het geval was heeft enorm leed veroorzaakt – lijden dat onnodig was – terwijl jullie elkaar psychologisch en fysiek bevochten en martelden, gelovend dat dat nodig was voor jullie eigen persoonlijke voortbestaan.  En vaak leek het dat zij die deze 'vanzelfsprekende wetten van overleven’ niet volgden, het meeste leden.  Jullie kwamen zelfs met een spreekwoord om die manier van leven te rechtvaardigen, namelijk: ‘God helpt hen die zichzelf helpen’.  Degenen die armoedig waren of die problemen in hun leven hadden – ziekte, verwonding, relatieproblemen, financiële problemen – werden vervolgens geoordeeld als zijnde ontoereikend, en werden vaak gezien als op de juiste manier beoordeeld en gestraft door god.  Jullie waren allemaal in je eentje, en moge de goede Heer je helpen! 

Zelfs in tribale samenlevingen, waar het leek dat ieder zijn eigen plaats en het gevoel van veiligheid die dat gaf had, deden zich vaak conflicten voor met andere stammen.  Nergens in de illusie was het mogelijk om te ontsnappen aan de noodzaak van aanpassen en behoren tot.  Degenen die probeerden te leven volgens normen die niet waren goedgekeurd door de meerderheid, werden verbannen en uitgeworpen.  Echter sinds de eeuw van verlichting zijn dingen langzaam aan het veranderen, aangezien wetenschappelijke methodes het mogelijk maakten om nieuwe ideeën te formuleren en nieuwe uitvindingen te bouwen die voor altijd de manier waarop mensen dachten veranderden.  Een verzet tegen de endemische corruptie in politieke en religieuze organisaties heeft geleid tot een opening van het idee dat hervorming mogelijk en wenselijk was.  Sindsdien zijn de slavernij, de onderdrukking van de rechten van vrouwen, van rassen en etnische minderheden, en de veroordeling van levensstijlen die niet ‘mainstream’ waren, allemaal officieel verboden.

Hoewel vervolging of veroordeling van verschillende groepen nog steeds voortduurt, is het bewustzijn dat dit niet in afstemming is met Gods Liefde voor ieder van Zijn kinderen om zo akelig te worden behandeld, groeiende, en er zijn vele groepen, organisaties en goede doelen die zich onvermoeibaar inzetten om ervoor te zorgen dat deze onliefdevolle houdingen en gedragingen beëindigd worden, door middel van onderwijs en de fysieke bescherming van degenen die daardoor in gevaar worden gebracht.  Waarlijk, de spirituele vooruitgang, de spirituele evolutie die de mensheid in de afgelopen honderd jaar heeft ondergaan, heeft een aantal geweldige en inspirerende resultaten voortgebracht, en die vooruitgang, die evolutie, is zich exponentieel aan het ontwikkelen.  Het is slechts het begin van een reeks van de meest prachtige spirituele attitude-veranderingen in bewustzijn, dat duurzame vrede en vreugde zal brengen voor de gehele mensheid.
  
De inflexibele en onbetwiste overtuigingen waarnaar zo velen zo lang hebben geleefd, worden eindelijk afgedankt.  Zij waren gebaseerd op oordeel, het oordeel van mensen over andere mensen, mensen die noch de wijsheid noch de kennis hadden om over iemand te oordelen.  Echter, oordeel bleek zeer nuttig voor degenen die macht en autoriteit over anderen zochten en verkregen, omdat het hen in staat stelde systemen van wet- en regelgeving vast te leggen, waardoor zij in staat waren om mensen te sturen en controleren en hun eigen persoonlijke agenda’s te stimuleren.  

Zij van de oude orde, die titels of rijkdom geërfd hebben of die zich hebben afgestemd met hen, verliezen hun macht en controle aangezien het gewoon oplost of ze er hun greep op verliezen, terwijl ze zich wanhopig blijven vastklampen aan de weinige flarden die resten.  In de illusie zijn macht, gezag en controle afhankelijk van massale steun van het volk, en die steun wordt voortdurend en onherroepelijk ingetrokken.

Mensen trekken tegenwoordig serieus en intens het gezag in twijfel, en weigeren om gezaghebbende uitspraken van de autoriteiten te accepteren die die autoriteiten rechtvaardigen (het adagium ‘trek alle autoriteit in twijfel’ is, in relatie tot de bestaansperiode van de mensheid op Aarde, een zeer nieuwe en nog steeds zeer omstreden verklaring). 

Zoals Liefde haar invloed wijd en zijd spreidt, beginnen mensen zich toenemend op een manier te gedragen die Ermee in afstemming is, en bijgevolg zullen de myriaden regels en voorschriften die jullie leven regeren en waaraan jullie gewend zijn geraakt, bijna volledig overbodig worden.  Het is, in feite, verbluffend duidelijk geworden dat die talloze regels en voorschriften meestal uitsluitend ten voordele van degenen in invloedrijke posities gemaakt werden, die worden gedreven door hun egoïstische persoonlijke agenda's.  Degenen die machtige ambten hebben en wie die macht misbruikten en jullie recente economische rampen veroorzaakt hebben, zijn in feite ontheven van hun verantwoordelijkheden.  Terwijl degenen die zij misleid hebben zwaar verloren, werden beoordeeld als dom of gek door het toe te staan dat ze zo misleid werden, en, zoals jullie weten, zelfs dakloos geworden zijn.    

En jullie experts en ‘wijze mannen’ blijven proberen om jullie ervan te overtuigen dat dit is hoe de wereld werkt, dat dit is hoe het hoort te werken, en dat jullie, de mensen, het gewoon moeten slikken, eraan wennen, en ophouden met zeuren.  Wat een genot is het om te weten dat deze krankzinnige manier van leven tot een einde aan het komen is, een abrupt einde!

Stuur in jullie stille momenten, jullie momenten van ‘onbezigheid’, gewoon Liefde naar de gehele mensheid – rijk en arm, eerlijk en gewetenloos oneerlijk, misbruikers en slachtoffers – en herinner jezelf eraan dat dat doen Gods Wil is, want er is niemend waar dan ook die hij zou afdoen of oordelen als onliefdevol.  Die uitstorting van Liefde waar zo velen van jullie je mee bezig houden verandert ieder van jullie en de wereld.  Jullie incarneerden om precies dit te doen, dus laat jullie remmingen los, jullie gevoelens dat er inderdaad sommigen moeten zijn die zelfs God niet kan liefhebben, en heb de intentie dat jullie liefde en dat van het goddelijke Liefdesveld waarin allen eeuwig zijn gehuld, zelfs die arme, ongelukkige, en misleide personen omarmt, die gewetenloze en gruwelijke wreedheden hebben begaan, omdat dit hen helpt om ook te ontwaken.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands