Marcadores

donderdag 17 juli 2014

16.07.2014

De oorlogen die op dit moment aan de gang zijn, zullen tot een einde worden gebracht

16 juli 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

We naderen snel het moment van het ontwaken van de mensheid.  Het moment waar zo velen van jullie op hopen en voor bidden is eindelijk binnen handbereik.  En, natuurlijk, jullie hebben veel van dit soort uitspraken gehoord gedurende de laatste jaren… schijnbaar gevolgd door een alles overspoelende stilte!  Niets!  Gewoon ontmoediging en diepe teleurstelling.  Echter, het is noodzakelijk om jullie aan te moedigen de op handen zijnde komst ervan te verwachten, want dan houden jullie de intentie om het te laten plaats vinden stevig en vastberaden vast, en het is de intentie van de mensheid, de collectieve intentie die het tot stand brengt. 
Ondanks de vele teleurstellingen weten jullie allemaal dat het ontwaken van de mensheid onvermijdelijk is, en dat het snel moet gebeuren aangezien het huidige massa-onbewustzijn van de spirituele natuur van de mensheid in niemands belang is, terwijl het onnoemelijk leed over de gehele wereld veroorzaakt.  En jullie kennis, jullie de wegwijzers en Lichtdragers, heeft het jullie mogelijk gemaakt sterk en toegewijd aan het ontwaken van de mensheid te blijven, ondanks de lange en zware reis en de vele schijnbare tegenslagen die jullie hebben ervaren terwijl jullie verder reizen.  Jullie incarneerden om de weg te wijzen, en, zoals je kunt zien aan de enorme hoeveelheid informatie beschikbaar op spirituele websites, jullie laten het plaats vinden.  Fantastische vooruitgang is er in de afgelopen tien jaar geboekt, en er is absoluut geen kans op enige terugval, die vooruitgang gaat verder zich op te bouwen terwijl de fundamenten waarop de illusie werd gebouwd onherroepelijk wegbrokkelen. 
Dit kanaal (channel) geloofde dat ontwaken zou optreden tegen Kerstmis 2003!  Hij was intens teleurgesteld toen het niet gebeurde, maar na een nieuwe beoordeling van de situatie, zoals hij het zag, kwam hij tot de conclusie dat het slechts onvermijdelijk uitgesteld was.  Hij blijft het Licht vasthouden, net als jullie allemaal, en het is die continue, persistente, ontembare intentie om het te laten plaatsvinden die jullie allemaal vasthouden, die het tot bloei brengt.  Verlies de moed nu niet, net nu jullie de eindstreep naderen, want, niettegenstaande het nieuws van oorlogen en conflicten over de gehele wereld, jullie zijn echt heel dichtbij. 
Verandering is zeer verontrustend voor de meerderheid omdat het menselijke leven erg te maken heeft met stabiliteit, regelmaat en continuïteit, en die staat kennelijk de veiligheid en zekerheid biedt die allen verlangen.  Maar op Aarde is verandering endemisch!  In jullie vrij recente geschiedenis hebben jullie – om er maar een paar te noemen – de Renaissance gehad, de Industriële Revolutie, de wetgeving om slavernij te beëindigen, de opkomst van de vakbonden, Vrouwenkiesrecht, vele soorten van politieke en religieuze diversificaties, en tal van technische wijzigingen in vervoer, communicatie, geneeskunde, en natuurlijk, de groei van multinationale bedrijven die alleen verantwoording aan zichzelf verschuldigd lijken te zijn.  Al deze veranderingen waren op hun manier zeer storend en verontrustend, en toch hebben jullie geleerd met hen te leven en te profiteren van de voordelen die velen van hen hebben geïntroduceerd.  
Jullie bevinden je nu opnieuw in een periode van enorme verandering, veel intenser en verontrustender dan die welke al zijn geweest, en jullie zullen het overleven!  Enorme voordelen zullen voortvloeien uit de aanhoudende verstoringen die, op dit moment, eruit zien alsof ze zouden kunnen leiden tot een aantal belangrijke en mogelijk catastrofale oorlogen.  Ja, jullie moderne technologische wapens zijn waanzinnig krachtig, en als ze gebruikt worden zouden ze buitensporig lijden brengen aan miljoenen van jullie.  Dat zal niet gebeuren.  Zoals jullie al vaak is verteld door hen in de spirituele rijken, via de diverse kanalen die zij gebruiken om met jullie te communiceren, de tijd voor oorlog is voorbij.  Genoeg van jullie zijn zich volledig bewust van de desastreuze gevolgen die nieuwe oorlogen op de mensheid en de planeet zouden hebben, om te verzekeren dat nergens op Aarde politici ooit nog de bevoegdheid zullen krijgen om deel te nemen aan een oorlog.  De oorlogen die op dit moment aan de gang zijn, zullen tot een einde worden gebracht, de omstandigheden creërend voor een wereldwijde opening van harten en denkgeesten op een schaal die nooit eerder gezien of zelfs in de verste verte voor mogelijk gehouden werd. 
De mensheid als geheel wordt misselijk door de effecten van de oorlog op jullie prachtige planeet, oorlog is een continue metgezel geweest voor het leven op Aarde gedurende eonen.  In deze huidige tijd zien degenen die dierbaren hebben verloren of ze ernstig en blijvend gewond zagen, fysiek of psychisch als gevolg van oorlog, dat lijden niet langer als een noodzakelijk en onvermijdelijk offer voor het welzijn van een natie, waaraan zij onvoorwaardelijke trouw verschuldigd zijn en om de vrede te verzekeren, want het is nu duidelijk dat offers van deze aard nooit leiden tot vrede.
Misschien treden er tijdelijke wapenstilstanden op, de strijdende partijen toestaand om zich te hergroeperen en zich opnieuw uit te rusten voor het volgende conflict, terwijl de politieke leiders, de inlichtingendiensten en het leger jullie blijven waarschuwen voor de ernstige dreiging van terroristische activiteiten om jullie in angst te houden en ervoor te zorgen dat jullie hen in hun continue ontwikkeling van militaire machinerie steunen, en in hun pogingen om steeds meer van jullie individuele rechten en vrijheden te verwijderen ‘voor jullie eigen veiligheid en zekerheid’.    
‘Verdeel en heers’ is een frase die gedurende eonen is gebruikt om de methode te karakteriseren gebruikt door degenen met macht om hun macht te behouden, en vandaag is de dreiging van een terroristische aanslag de huidige methode zoals velen van jullie maar al te goed weten.  Echter de machthebbers hebben veel te vaak ‘wolf geschreeuwd’ (cried wolf: het roepen van een gevaar dat er niet is) en hun oneerlijkheid en gebrek aan integriteit wordt steeds meer aan het licht gebracht door vele moedige en vastberaden klokkenluiders.  De pogingen van ‘de machthebbers’ om deze eerlijke mensen die de enorme corruptie en gewetenloze agenda’s onthullen waarin ze continu betrokken zijn, te belasteren, en in diskrediet te brengen, falen.  

Evenals een Tsunami van Liefde die de wereld en de mensheid omhult, is er ook een Tsunami van Onthulling.  Het heeft zich gedurende vele decennia in kracht en intensiteit opgebouwd, en is helemaal klaar om hen uit de macht te breken en vegen die losgeld eisen voor de mensheid in hun wanhopige strijd om de macht waarvan zij geloven dat het hun rechtmatige erfdeel is, te behouden.  De tijd voor egocentrische, arrogante, boosaardige, en oneerlijke ‘bazen en leiders’ om de teugels van de macht over de mensheid vast te houden is voorbij.  De onthullingen van de enorme corruptie in hoge plaatsen die nu in een voortdurende vloed van voorheen geheime dossiers en documenten worden vrijgelaten, kunnen niet worden onderdrukt.  De waarheid is daar buiten, en het wordt onthuld. 
Terwijl verdere onthullingen – die voor velen verbazingwekkend, prachtig, ongelooflijk zullen zijn – van de gewetenloze activiteiten en plannen van de zogenaamde ‘elite’ publiek worden gemaakt, is het aan jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, om je krachtig en vastberaden te focussen op liefdevol zijn in al je gedachten, woorden en daden.  Het zou heel gemakkelijk zijn in angst, verschrikking, en intense woede te vervallen, wanneer sommige van deze onthullingen laten zien hoe erg jullie zijn misleid en bedrogen.  Er zullen zich mogelijk grote emotionele pieken voordoen als degenen die vertrouwden de waarheid ontdekken, en de enorme vraag naar wraak en de bestraffing van deze corrupten zich zou kunnen voordoen. 
Liefde is de ENIGE weg vooruit.  Er is geen andere weg, en het is jullie taak om dit te demonstreren door jullie eigen liefdevolle houdingen en gedrag, samen met de wijsheid waar jullie allen toegang toe hebben wanneer je naar binnen gaat naar je plek van vrede.  Allesomvattende onvoorwaardelijke Liefde moet vrij worden aangeboden aan iedereen, ongeacht hoe slecht ze zich mogen hebben gedragen.  Dit betekent niet het wegcijferen ontkennen van wat ze hebben gedaan en het leed dat dat heeft veroorzaakt.  Het betekent hen compassie aan te bieden, onderwijl ervoor zorgend dat ze nooit meer in een positie verkeren dat ze anderen schade kunnen berokkenen.
Zij zullen veel psychologische en spirituele hulp nodig hebben om ze in staat te stellen toegang te krijgen tot de diepere lagen van hun denkgeest, waar de kennis van de verschrikkingen die zij hebben gepleegd diep begraven liggen en ontkend worden, en ze dan ter erkenning toestaan in hun bewustzijn.  Die droevige zielen zullen op humane wijze en liefdevol onder controle gehouden moeten worden totdat ze de enorme omvang hebben begrepen van wat ze hebben gedaan, zich volledig bewust worden van het leed dat ze hebben veroorzaakt, en heel duidelijk laten zien dat ze echt spijt hebben.  Echt spijt hebben betekent je verbinden met de Liefde.  
En natuurlijk de verplaatsing van de mensheid naar volledig bewustzijn zal allen doen ontwaken voor Liefde, voor compassie, voor vergeving, en naar een begrip dat, als spiegels voor elkaar, jullie allemaal betrokken zijn geweest bij het leren van de lessen die nodig zijn voor jullie terugkeer naar jullie volledig bewuste staat.  Er is niemand onder jullie die zich niet op enig moment op een manier heeft gedragen die je vandaag geschokt en beschaamd zou doen voelen.  Vergeet niet, allen zijn Een, het is het collectief dat de illusie bouwde waarin zoveel pijn en lijden is ervaren gedurende de eonen, en eenieder van jullie maakte de keuze er binnen te gaan en zich ermee te verbinden.  
De hedendaagse daders van misdaden tegen de menselijkheid als onvergeeflijk oordelen betekent ook jezelf oordelen als onvergeeflijk!  Zoals jullie jezelf nu zien, als Lichtdragers en wegwijzers, is je dat heel moeilijk voor te stellen.  Echter, de illusie werd gebouwd om afscheiding van God, van jullie Bron, te ervaren, en dat kon alleen maar een zeer pijnlijke ervaring voor alle betrokkenen zijn.  Afscheiding is een staat van ‘ieder voor zich’.  En ieder mens heeft aan dat spel meegedaan. 
MAAR, het is nooit gebeurd.  Het leek buitengewoon echt, ook al is het dat niet – er zijn slechts heel weinigen onder jullie die niet emotioneel betrokken zijn geraakt bij het lezen van een roman of het zien van een film, ook al wist je dat het slechts een verhaal was, nogal onwerkelijk, en toch hebben jullie misschien een grote zucht van verlichting geslaakt toen het eindigde en de goeien wonnen.  Dus, in werkelijkheid valt er niets te vergeven, omdat niets van dat intens schijnende lijden echt gebeurd is.  Hoe moeilijk kan het zijn om niets te vergeven? 
Laat je focus op oneerlijk aangedane pijn en lijden uit het verleden en de wrok die het veroorzaakt los, want erbij blijven stilstaan houdt het levend en je blijft lijden terwijl daar echt geen behoefte aan is.  Een ander vergeven betekent jezelf bevrijden!  Geen voorwaardelijke vergeving: ‘Ik vergeef je, maar ik zal niet de pijn vergeten die je me hebt aangedaan!’ of: ‘Ik vergeef je deze keer, maar als het weer gebeurt, dan kijk maar uit!’  Voorwaardelijke vergeving is zinloos, het is een betuttelende poging om de ander met schuld te belasten terwijl je zelf je zondeloosheid demonstreert.  Zonde is endemisch in de illusie, maar in werkelijkheid bestaat het niet en heeft het nooit plaatsgevonden.
De tijd voor oordeel en zijn entourage van veroordeling, straf, on-vergevensgezindheid en schuld is voorbij, want dat blokkeert de ingang tot je hart, de Liefde buitensluitend die je omringt en naar binnen zou gaan en je overvloedige vreugde zou brengen.  Ontspan je dagelijks in dat innerlijke heiligdom, dat ieder van jullie bezit en communiceer vrijelijk met hen in de spirituele rijken die altijd bij je zijn, hulp, aanmoediging, en Liefde biedend.  Sta de Liefde die je aangeboden wordt toe vrijelijk door je heen te stromen en geniet van het gevoel van waarde en zelfrespect die Het je brengt.  Die verrukking, die onschatbare vreugde is Gods wil voor jullie, en als jullie ontwaken, wat jullie spoedig zullen doen, zal het jullie permanente en eeuwige staat van bestaan zijn.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands